LEGAL & PRIVACY

legal-cveti-organizirai.com

Image source: http://monitorlatino.com/wp-content/uploads/2016/03/derechosconexos.jpg 

bg Условия на използване

Цялата информация, намираща се на сайта organizirai.com е само за лична употреба. Всички, което се споделя в блога е лично мнение на Цветомира Ганева, наричана по-долу “автор”. Цялата информация, предоставена в този блог е само с цел забавление. Не предоставям никакви професонални съвети или услуги, включително медицински или правни.

gb1 Terms of use

All information found on the organizirai.com is for personal use only.  Everything shared are the personal opinions by Tsvetomira Ganeva, hereinafter referred to as an “author”. All the information provided on this blog is only for entertainment purposes.  I am not providing any professional advises, including medical or legal.


bg Авторско право

© Благодаря ви много за интереса към моя блог organizirai.com и за работата, която споделям тук. Този блог, включително всички текстове, изображения и друго съдържание, е собственост на автора, освен ако не е посочено друго. Блогърите са добре дошли да използват оригинални изображения и кратко съпътстващо описание с видима директна връзка към съответната публикация. Използването на цели публикации, независимо дали са прерифразирани или цитирани дословно, не е приемливо и снимките не могат да бъдат редактирани или променяни. Това разрешение може да бъде оттеглено по всяко време след писмено съгласие от страна на автора.

Ако не сте блогър и искате да използвате съдържанието на този сайт или имате някакви въпроси, моля не се колебайте да се свържете с мен, като ми пишете на email cveti@organizirai.com

* Не нося отговорност за незаконно използване или нарушаване на авторски права, свързани с снимки, използвани от читатели или абонати.

gb1 Copyright

© Thank you so much for your interest in my blog organizirai.com and the work I share here. This blog, including all text, images, and other content, is the property of the author, unless otherwise noted. Bloggers are welcome to use original images, and brief accompanying description with a visible, direct link back to the appropriate post. The use of entire posts, whether paraphrased or verbatim, is not acceptable, and photographs may not be edited or altered. This permission may be revoked at any time upon written notice from the author.

If you are a non-blogger, and wish to use the content of this site, or have any questions, please don’t hesitate to email me at cveti@organizirai.com.

*I am not responsible for illegal use or copyright infringement relating to photos used by readers or subscribers.


bg Полица за рекламна дейност

Този блог е личен блог, списван и редактиран от неговия автор. Като собственик на този блог, може да приемам рекламиране под формата на плащане в брой, спонсорство или внасяне на платени теми. Мога да приема и да съхранявам безплатни продукти, услуги и/или други форми на компенсация от компании и организации.

Вярвам в почтеността, следователно всяко съдържание, рекламно пространство или публикации ще бъдат ясно определени като платено или спонсорирано съдържание.

Прегледите и мненията, изразени в този блог, са изцяло мои. Не претендирам, че съм експерт по определена тема, продукт или услуга. Ще подкрепя само компании, продукти и услуги, които според мен са достойни за одобрение и служат за подобряване на опита за моите читатели.

Това полица за рекламна дейност подлежи на промяна без предизвестие и последно е актуализирана на 26 юли 2017 г. Ако имате въпроси или притеснения, моля не се колебайте да ни пишете на email: cveti@organizirai.com.

 gb1 Advertising Disclosure

This blog is a personal blog written and edited by it’s author. As an author of this blog, I may accept forms of cash advertising, sponsorship, or paid topic insertions. I may accept and keep, free products, services, and/or other forms of compensation from companies and organizations.

I believe in integrity, therefore, any content, advertising space, or posts will be clearly identified as paid or sponsored content.

The reviews and opinions expressed in this blog are entirely my own. I do not make an effort to be an expert on a certain topic, product, or service.  I will only endorse companies, products, and services that I believe are worthy of endorsement, and serve to enhance the experience for my readers.

This advertising disclosure is subject to change without notice and was last updated on July 26th, 2017. If you have any questions or concerns, please don’t hesitate to email me at cveti@organizirai.com.


bg Полица за поверителност

Поверителността на моите посетители на organizirai.com е важна за мен.

В тази полица ще откриете информация за вида лична информация, която получавам и събирам, когато посещавате organizirai.com и как защитавам вашите данни. Никога не продавам личната ви информация на трети страни.

Не споделям лична информация с трети страни, нито съхранявам информация, която събирам за посещението ви в този блог за използване по причини, различни от анализиране и оптимизиране на ефективността на съдържанието чрез използването на “бисквитки”, които можете да изключите по всяко време, променяйки настройките на вашия интернет браузър.

Блогът и неговия автор не носят отговорност за повторно публикувано съдържание от този блог на други блогове, уебсайтове или медии без писмено разрешение от страна на автора.

Тази декларация за поверителност подлежи на промяна без предизвестие и е последно актуализирана на 26 юли 2017 г. Ако имате въпроси или притеснения, моля не се колебайте да ми пишете на email: cveti@organizirai.com.

gb1  Privacy Policy

The privacy of my visitors to organizirai.com is important to me.

Here is information on what types of personal information I receive and collect when you use visit organizirai.com, and how I safeguard your information. I never sell your personal information to third parties.

I do not share personal information with third-parties nor do I store information I collect about your visit to this blog for use other than to analyze and optimize content performance and reading experience through the use of cookies, which you can turn off at anytime by modifying your Internet browser’s settings.

The blog and its author is not responsible for republishing content from this blog on other blogs, websites or media without the written permission of the author.

This privacy policy is subject to change without notice and was last updated on July 26th, 2017. If you have any questions or concerns, please don’t hesitate to email me at cveti@organizirai.com.

Comment