Био, Еко, Органик продукти / Bio, Eco, Organic products

bio_eco_organic_ORGANIZIRAI.COM_HARMFUL_INGREDINENTS_cveti_produkti_naturalni_kozmetika
bg Скъпи мои читатели, това е първата ми публикация за новата 2019 г., а също и първата от доста време насам. Исках да наваксам пропуснатото време с важна тема, която има силно значение за мен, що се отнася до козметични продукти, препарати и други подобни бързооборотни стоки.
gb1 My dear readers, this is my first post for the new year 2019 and also the first for quite some time now. I wanted to make up for the missed time with an important topic that is very meaningful for me when it comes to cosmetic and cleaning products, and other similar fast moving goods.

bg Преди време бях споделила с вас кои са някои от най-вредните химични съставки, които можем да открием върху етикетите на почти всеки продукт, който си купуваме – шампоан, сапун, прах за пране, крем за ръце, душ-гел, лак за нокти и т.н. Преди време кожата ми претърпя серия от алергични реакции, в основата на които търсих различни причинители – храна, козметика, хормонален дисбаланс и други. След дълга борба установих, че дори някои от препаратите, които си купувам като “лечебни” или “медицински” дори съдържат вещества, които могат да причинят сериозно кожно раздразнение.
gb1 I while ago I shared with you some of the most harmful chemical ingredients we can find on the labels of almost every product we buy – shampoo, soap, laundry powder, hand cream, shower gel, nail polish and etc. Some time ago my skin underwent a series of allergic reactions, the basis of which I was looking for various causes – food, cosmetics, hormonal misbalance, and more. After a long struggle I found that even some of the products I buy as “curative” or “medical” even contain substances that can cause serious skin irritation.
bg Само за няколко месеца (и да, това е кратък период, когато лекуваме кожни проблеми) с козметика от натурален произход прекратих грубата атака, която причинявах на кожата  си, и й дадох въможност сама да се възстанови и регенерира. Спрях да запушвам порите си, спрях да използвам агресивни вещества и химикали.
gb1 In just a few months (and yes, this is a short period when we treat skin problems) with cosmetics of natural origin I discontinued the rough attack I caused on my skin and gave her the opportunity to recover and regenerate herself. I stopped clogging my pores, stopped using aggressive substances and chemicals.
bg Целта на тази публикация е да ви разкажа малко повече за био козметиката, еко сертифицираната козметика, тази която е от органичен и/или натурален произход, без да назовавам конкретни марки продукти, магазини и т.н. Искам да ви споделя част от моя опит в използването на такива продукти и какво означават всъщност тези дефиниции.
gb1 The purpose of this publication is to tell you a bit more about organic cosmetics, eco-certified cosmetics, organic and / or natural, without naming specific brands, stores, and so on. I want to share some of my experience with the use of such products and what these definitions really mean.
bg Преди всичко, трябва да се научим да четем етикетите, да разбираме съставките, които са изписани там и доколко те се считат за опасни/вредни/токсични за нашата кожа. Вече съм се превърнала в специалист по бързо отхвърляне на продукти, но когато не съм сигурна за някоя съставка използвам за бърза проверка този сайт: https://www.ewg.org/skindeep/ . Въвеждам в търсачката на латински наименованието на съответната съставка и излиза оценка по скалата от 1 до 10, която показва колко вредна е тя. Оценки от 1 и 2 за мен са прекрасен избор за съдържание на продукти, които нанасям върху кожата си, защото знам, че няма да си навредя.
gb1 Above all, we must learn to read the labels, understand the ingredients that are written there, and how far they are considered dangerous / harmful / toxic to our skin. I have already become a specialist for quick product rejection, but when I’m not sure about an ingredient, I use this site for a quick check: https://www.ewg.org/skindeep/ . I’m introducing the Latin name of the ingredient in the search engine and coming out score on a scale of 1 to 10, which shows how harmful it is. Estimates of 1 and 2 for me are a great choice for the content of products I place on my skin because I know I will not hurt myself.
bg За да мога изобщо да намеря на пазара продукти, които не съдържат химикали и вредни съединения, разглеждам различни сайтове, чета много статии, правя свои оценки, но винаги накрая попадам в някой онлайн био магазин. Съществува едно масово отричане на био продуктите. Сигурна съм, че сте чували изказвания от сорта на „няма нищо био в това“, „това, че пише био, не означава нищо“, „това е типичен маркетингов трик“ и т.н. Няма да опровергавам тези твърдения. Но много държа да отбележа кой термин какво точно означава.
gb1 To be able to find products that do not contain chemicals and harmful compounds on the market, I look at different sites, read many articles, make assessments, but I always get into an online bio shop. There is a mass denial of bio products. I’m sure you’ve heard statements like “there’s nothing bio in this,” “writing bio, does not mean anything,” “it’s a typical marketing trick,” and so on. I will not refute these claims. But I really want to explain what term exactly means what.

bg Био – Земеделска практика, при която не се използват токсични химикали (торове, пестициди) и няма ГМО продукти, които след това да се използват за извличане и производство на съставки.

ЕкоЕкопродуктът е такъв, който следва екологосъобразен процес на производство, като по този начин се намалява до минимум въздействието върху околната среда.

Органик – Съставки, произведени от природата. Не са изкуствени или създадени от човека. Естествени, без от пестициди, без химия, без добавки. Обикновено съставът на органичните козметични прокути е извлечен от зеленчуци, плодове и билки. За да се нарече (и сертифицира) козметичен продукт като козметичен органичен продукт, той трябва да съдържа най-малко 95% съставки от органичен произход, докато останалите % са например минерали.

gb1 Bio – An agricultural practice where no toxic chemicals (fertilizers, pesticides) are used and no GMO products are then used to extract and produce ingredients.

Eco – The eco-product is one that follows an environmentally friendly production process, thus minimizing environmental impact.

Organic – Ingredients produced by nature. They are not artificial or man-made. Natural, without pesticides, without chemistry, without additives. Typically, the composition of organic cosmetics is derived from vegetables, fruits and herbs. To qualify (and certify) a cosmetic product as a cosmetic organic product, it must contain at least 95% of organic ingredients, while the remaining % is, for example, minerals.

bg Сами виждате, че ако един продукт е отбелязан като „еко“, това не означава задължително, че той има безвреден състав. Той просто е произведен така, че да не вреди на околната среда (което между другото е страхотно). Същото важи и за био продуктите – част от състава на даден продукт може да е от биологично земеделие (и това също е страхотно), но други съставки може да са пръскани с химикали, преди от тях да бъде извлечен съответният екстракт.
gb1 You can see that if a product is marked as “eco”, it does not necessarily mean it has harmless ingredients. It’s just designed to not harm the environment (which is awesome among others). The same applies to bio products – some of the composition of a product may be from bio farming (and this is also great), but other ingredients may be sprayed with chemicals before they are extracted.
bg Моят избор е да чета открай докрай всеки етикет. Предимно се спирам на продукти със състав от натурален/органичен произход – екстракти от билки и растения, етерични масла, минерали и т.н. Ако част от тях са от биологично земеделие, това го приемам за бонус. Ако продуктът е екосертифициран, чувствам че изборът ми е още по-правилен. Но в никакъв случай не допускам химикали в състава на продуктите си, не правя компромис дори с една съставка в даден продукт. Съветът ми към вас е да не се подвеждате, ако на етикета в магазина с големи букви пише „без парабени“, защото освен парабените има още хиляди други вредни химикали, които да ви навредят – диметикон, фталати, фосфати, феноксиетанол и т.н.
gb1 My choice is to read every label at the end. Most of the products I have are with a composition of natural / organic origin – extracts of herbs and plants, essential oils, minerals, and so on. If some of them are from bio farming, I accept this as a bonus. If the product is eco-certified, I feel that my choice is even more correct. But in any case, I do not allow chemicals within the ingredients of my products, I do not compromise even one ingredient in a product. My advice to you is not to mislead if you write “without parabens” on the label in the store, because besides parabens, there are thousands of other harmful chemicals to harm you – dimethicone, phthalates, phosphates, phenoxyethanol, and so on.
bg Надявам се, че тази публикация ви е била интересна и полезна. Ако имате каквито и да е въпроси и/или коментари по темата, ще се радвам да ги споделите с мен по-долу или на лично съобщение във Facebook, за да ги дискутираме заедно.

Пожелавам ви слънчев и организиран ден,

Цвети

gb1 I hope this post was interesting and helpful to you. If you have any questions and / or comments on the subject, I’d be happy to share them with me below or by a personal Facebook message to discuss them together.

I wish you a sunny and organized day,

Tsveti

Comment

See also