Ползите от воденето на дневник за по-щастлив живот / Benefits of Keeping a Journal for a Happier Life

carli-jeen-365

bg Някога водили ли сте си дневник или това е просто още едно странно хоби, което най-добрият ви приятел имаше, когато сте били в началното училище? Или може би сте имали дневник, когато сте били дете, но отказвате да продължавате да пишете в него, когато сте сериозен възрастен?

Може да сте сте с впечатлението, че воденето на дневник е просто забавна дейност, която можете да осъществявате навсякъде, но реалността може да бъде далеч по-различна и безкрайно по-задоволяваща. Тук, за да ви помогнем да прегърнете силата на воденето на дневник, вижте кое са най-важните ползи от него за по-щастлив начин на живот, независимо от възрастта и пола. Хайде да се потопим.

gb1 Have you ever tried keeping a journal yourself, or is that just another weird hobby your best friend used to have when you were in grade school? Or perhaps, did you have a journal when you were a kid, but refuse to keep on writing in it now that you’re a serious adult?

You might be under the impression that journaling is just a fun pastime activity you can get around to every once in a while, but the reality can be far more different, and infinitely more satisfying. Here to help you embrace the power of journaling are the top benefits of keeping a journal for a happier lifestyle, regardless of age and gender. Let’s dive in.

bg Елиминарай стреса със силата на писането
gb1 Eliminate stress with the power of writing

ben-white-146950

bg Модерният, забързан свят е напоен с ежедневен стрес и тревога, независимо дали е във вашия личен, социален или професионален живот. Справянето с ежедневния стрес може да бъде трудно предизвикателство, особено ако не се освобождавате от него редовно.

Докато имате нужда от физически действия за борба с ежедневния стрес, вашият мозък също трябва да има безопасна зона, в която да може да се лекува, да расте и да ви позволи да осъзнавате живота си спокойно с позитивен начин на мислене. Воденето на двенивк постига това, като ви позволява да прехвърлите вашите мисли, страхове, чувства и преживявания от ума си върху лист хартия, като по този начин мозъкът мисли, че е на безопасно място, където може да измие стреса от ежедневието.

gb1 The modern, hectic world is imbued with daily stress and worry, no matter if it’s in your personal, social, or professional life. Coping with daily stress can be a tough challenge, especially if you don’t experience adequate release regularly.

While you do need a physical outlet to fight daily stress, your brain also needs to have a safe zone in which it can heal, grow, and allow you to reflect on your life peacefully with a positive mindset. Journaling achieves this by allowing you to transfer your thoughts, fears, feelings, and experiences from your mind to a piece of paper, thus making the brain think that it’s in a safe place where it can wash away the stress of everyday life.


bg Създавай стабилност и психическа яснота 
gb1 Create stability and mental clarity

milos-tonchevski-304525

bg Разчистването на ума ви е също толкова важно, колкото и справянето с физическата бъркотия от вашата жизнена и работна среда. Нещо повече, вашата  емоционална и психологическа несигурност може да се отрази драстично и на общото ви благосъстояние. От увеличаването на нивото на стрес, до въздействието на настроението ви и дори до депресия, емоционалното затрупване е опасно и трябва да се справите бързо с него.

Чрез писането на ежедневните си мисли и чувства, вие ефективно „разчиствате“ ума си и си позволявате да наблюдавате голямата картина, да изградите постепенно знание, позитивност и спокойствие. В резултат, ще станете много по-производителни и преди да се усетите, ще постигате целите си ден след ден.

gb1 Decluttering your mind is just as important as purging the physical clutter from your living and working environments. Even more so, as emotional and psychological clutter can take a drastic toll on your overall wellbeing. From increasing your stress levels, to impacting your mood, and even leading to depression, emotional clutter is dangerous and it needs to be dealt with swiftly.

By writing your thoughts and feelings down on a daily basis, you are effectively decluttering your mind and allowing yourself to observe the big picture, to put tiny bits of information into coherent wholes of knowledge, positivity, and serenity. In turn, you will experience a boost in performance and productivity, and before you know it, you will be crushing your goals day in and day out.


bg Възстановете се 
gb1 Reinvent yourself

haley-powers-370168

bg Като човешко същество с мечти, цели и стремежи, вашият приоритет №1 трябва да бъде непрекъснато да се преоткривате, да се учите от грешките си от миналото и да разберете нови и вълнуващи начини да накарате мечтите си да се сбъднат. За щастие, воденето на дневник е отличен (и евтин) начин на самоусъвършенстване.

Вашият дневник е безопасно място, където можете да мечтаете за нови светове, да си представите светло бъдеще и да постановите бойния план за нова, по-добра, по-продуктивена версия на СЕБЕ СИ. Можете също така да подхождате към дневника си от по-творческа гледна точка. Опитайте да си напишете мислите си с цветни гел химикалки, за да визуализирате по-ясно целите си. Можете дори да нарисувате цветни карти и да планирате маршрути, които ще ви отведат до вашата дестинация.

gb1 As a human being with dreams, goals, and aspirations, your number one priority should be to constantly reinvent yourself, to learn from your past mistakes, and figure out new and exciting ways to make your dreams come true. Fortunately, journaling is an excellent (and inexpensive) way of self-improvement.

Your journal is a safe place where you can dream up new worlds, envision a bright future, and lay down the battle plan for a new, better, more productive YOU. You can also approach your journaling from a more creative standpoint. Try to jot your thoughts down with colourful gel pens in order to visualize your goals more clearly. You can even draw colorful maps and plan routes that will lead you to your destination.


bg Подобри паметта и развий умения си за решаване на проблеми
gb1 Improve your memory and problem-solving skills

green-chameleon-21532

bg Воденето на дневник подобрява вашите творчески действия и елиминира емоционалната и психологическа бъркотия, което отваря многобройни възможности за самоусъвършенстване. Някои от най-важните ползи идват под формата на подобрени умения за разрешаване на проблеми и усъвършенствана памет.

Чрез премахването на менталните бариери, е по-лесно да имате нови и свежи идеи, да мислите по-ефективно и да вземате правилни и навременни решения с малко усилия. Воденето на двеник отваря творческите ви пътеки, което ви позволява да излезете с лесни решения на сложни проблеми. Също така подобрените когнитивни функции ще ви позволят ефективно да запомните информацията.

gb1 Journaling improves your creative processes and eliminates emotional and psychological clutter, which opens up numerous possibilities for self-improvement. Some of the most important benefits come in the form of improved problem-solving, and memory.

By eliminating the mental barriers, you can come up with new ideas more easily, brainstorm more efficiently, and make sound and timely decisions with little effort. Journaling opens up your creative pathways, allowing you to come up with easy solutions to complex problems. Likewise, the enhanced cognitive functions will allow you to memorize information efficiently.


bg Позволи на съзнанието си да се лекува
gb1 Allow your mind to heal

giulia-bertelli-116358

bg И накрая, умът се лекува чрез положително мислене. За съжаление, умът може да получи пълно удовлетворение само когато тежестта на света се отърси от мислите ви, а не от физическото ви тяло. Ето защо усилията ви във фитнес залата имат само временно действие.

Като оставиш емоциите и мислите си да се излеят на парче хартия, ефективно помагаш на ума си да се излекува от негативните преживявания, позволявайки ти най-накрая да оставиш зад себе си миналото и да приветстваш бъдещето с отворени обятия.

Журналирането е един от най-ефективните методи за борба с множество психични заболявания и може да се използва за по-щастлив и по-продуктивен начин на живот. Не забравяйте да запомните тези ползи за следващия път, когато поставите химикал върху лист хартия; не се връщайте назад, а по-скоро кажете на дневника всичко, което искате да ви олекне. Не се притеснявайте, безопасно място е.

gb1 Finally, the mind heals through a positive outlet. Unfortunately, the mind can only gain full satisfaction when the weight of the world is lifted from your thoughts, not from your physical self. This is why punching the heavy bag at the gym only has a temporary effect.

By letting your emotions and thoughts drift to a piece of paper, you are effectively helping your mind heal from negative experiences, letting you finally put the past behind you and welcome the future with open arms.

Journaling is one of the most effective methods of battling numerous mental illnesses, and it can be used to lead a happier, more productive lifestyle. Be sure to keep these benefits in mind the next time you put a pen to a piece of paper; don’t hold back, but rather tell your journal everything you wish to let out. Don’t worry, it’s a safe place.


bg ГОСТ – БЛОГЪР: Оливия Джоунс

СНИМКИ: Unsplash

Оливия за втори път е на гости в блога ми. Предишната й страхотна статия за това, как успешно да слеем офис пространството у дома с интериора, може да прочетете тук. А днешната тема ми е супер любима. Аз си водя сутрешен дневник и споделям всякакви мисли, за да отърва съзнанието си от излишното бреме. За сутрешните ми странички, прочети тук.

С любов,

Цвети

gb1 GUEST-BLOGGER: Olivia Jones

PHOTOS: Unsplash

Olivia is my guest-blogger for the second time. Her previous great article on how to successfully blend the home office with the interior, you can read here. And today’s article is my super favorite. Me personally, I keep a journal at the mornings and I am sharing all kind of thoughts, to declutter my mind from to rid of the unnecessary burden. More about my morning pages, read here.

With love,

Tsveti

Comment

See also