Какво организирам? / What do I organize?

organizing_organising_blog_best_worldwide_bloggers_lifestyle_bulgarian_blogger_bg_blog_bulgarski_blogari_cveti_why_I_organize_what_I_organize4

bg Здравейте, организирани!

Когато стартирах блога си имах една единствена цел – да намеря хора като мен, които споделят същите интереси в областта на организирането. Ясно осъзнавам, че за някого това може да е адски скучно… хаха, ето защо наистина се надявах, че някъде там има още хора, които с радост ще гледат и четат как подреждам дома и систематизирам деня си и ще черпят вдъхновение за себе си.

Е, намерих вас, приятели, и съм безкрайно щастлива! Благодаря ви, че ме следите, че посещавате блога ми всеки ден, въпреки че няма ежедневно нови статии. Благодаря ви за всички съобщения с въпроси: за моя живот, за пътуванията ми, за допълнителни разяснения, за начина, по който подреждам нещата у дома…Благодаря ви за всичко!

gb1 Hello, organized people!

When I started my blog, I had one goal – to find people like me who share the same interests in organizing. I clearly realize that this may be so boring theme for somebody … lol, that’s why I really hoped there were more people out there who would be glad to watch and read how to arrange home and systematize their day and draw inspiration for themselves.

Well, I found you, friends, and I am endlessly happy! Thank you for following me that you visit my blog every day, although there are no new articles every day. Thank you for all the messages with questions: about my life, about my trips, for further clarifications, about the way I arrange things at home … Thank you for everything!

organizing_organising_blog_best_worldwide_bloggers_lifestyle_bulgarian_blogger_bg_blog_bulgarski_blogari_cveti_why_I_organize_what_I_organize2

bg Сега, след като ви открих и съм постигнала една цел, която оттук нататък само мога да развивам, искам да отговоря на най-често задавания въпрос през последната година и половина „Какво организираш?“. 

Хм, ами организирам абсолютно всичко! Започвам от най-елементарните неща, доста повърхностни и битови – помещенията у дома, шкафове, гардероби и т.н. Търся всякакви начини да опростя ежедневието си, а не да го усложнявам. Много мразя в опитите си да извадя нещо от шкафа да ми се налага да полагам каквито и да е усилия за тази цел, например, да премествам други предмети, за да достигна до това, което търся.

Освен това, може би няма да повярвате, но ако не си записвам разни задачи, имам свръх умението да забравям. Затова организирам, не само дома, но и ежедневието си. Защо да се стресирам с опити да спомня някакви дребни детайли, когато мога просто да отворя тефтерчето и да си припомня.

gb1  Now that I have discovered and achieved a goal that I can only develop from now on, I want to answer the most frequently asked question in the past year and a half, “What do you organize?“.

Hmm, well, I’m organizing absolutely everything! I start from the most elementary things, quite over-the-counter and domestic – the rooms at home, cabinets, wardrobes, and so on. I am looking for ways to simplify my daily life rather than complicate it. I very much hate trying to get something out of the cabinet to make any effort to do that, for example, to move other things to reach what I am looking for.

Besides, you may not believe, but if I do not write down my daily tasks, I have the overwhelming ability to forget. That is why I organize not only my home but also my everyday life. Why am I trying to remember some minor details when I can just open the notebook and remind myself.

organizing_organising_blog_best_worldwide_bloggers_lifestyle_bulgarian_blogger_bg_blog_bulgarski_blogari_cveti_why_I_organize_what_I_organize3

bg Организирам пътуванията си, обожавам да планирам маршрути, транспорт, храна, да набелязвам забележителности, да подготвям багажа си.

Обичам да правя списъци – какво ще купя в края на седмицата, какви подаръци за Коледа съм планирала да купя, какво ми е необходимо за рожден ден у дома, какви разходи имам и всякакви подобни. Всякакви списъци ми помагат в ежедневието.

gb1 I organize my trips; I love to plan transport, meals, to look for Landmarks, to prepare my luggage.

I love making lists – what do I buy at the end of the week, what Christmas gifts I plan to buy, what I need for a birthday at home, what kind of expenses do I have and all that stuff. Any lists help me in everyday life.

organizing_organising_blog_best_worldwide_bloggers_lifestyle_bulgarian_blogger_bg_blog_bulgarski_blogari_cveti_why_I_organize_what_I_organize

bg  Обобщено, организирам целия си живот. Не защото съм скучна анти-авантюристка, а защото по този начин спечелвам адски много време да се наслаждавам на това, което най-много обичам – любимите ми хора. Не искам да губя време в пране, почистване, готвене, пазаруване, гонене на разписания и други подобни. Но това са неизбежни задължения. Затова организирам всичко, а резултатът е спечелено ВРЕМЕ.

Колко от вас се оплакват, че времето им не достига, за да направят това или онова? Използвате ли оправданието, че живеем в много напрегнато ежедневие, стрес и „просто няма как“? Мислите ли си често „искаше ми се да имам време да това…“? Иска ли ви се да спортувате или да се разходите в парка с някого, когото не сте виждали скоро? Скъпи приятели, тайната е в добрата организация.

Когато отвориш пространството около себе си, подреждайки дома си, когато отмяташ задълженията си едно след друго и не отлагаш неизбежното, сякаш отваряш широко и своето съзнание. Изведнъж започваш да дишаш по-дълбоко, денят става по-дълъг и красив, а вътрешното чисто човешко удовлетворение от начина, по който държиш живота си в ръце, е просто вълшебно.

gb1 In summary, I organize my whole life. Not because I’m a dull anti-adventurer, but because that’s how I earn a lot of time to enjoy what I love most – my beloved ones. I do not want to waste time in washing, cleaning, cooking, shopping, and chasing the timetables, and so on. But these are inevitable duties. That’s why I organize everything and the result is earned TIME.

How many of you are complaining that their time is not enough to do this or that? Do you use the justification that we live in a very busy everyday life, we are stress out, and we “just cannot…”? Do you often think “I wanted to have time to do this …”? Do you want to do sports or walk in the park with someone you have not seen lately? Dear friends, the secret is in good organization.

When you open the space around you, arranging your home, when you throw away your duties one after another and do not delay the inevitable, suddenly you also open widely your mind. Suddenly, you start to breathe deeper, the day becomes longer and beautiful, and the inner purely human satisfaction of the way you hold your life in your hands is just magical.

organizing_organising_blog_best_worldwide_bloggers_lifestyle_bulgarian_blogger_bg_blog_bulgarski_blogari_cveti_why_I_organize_what_I_organize3 - Copy (2)

Comment

See also