5 навика на организираните хора / 5 habits of organized people

Photo by Unsplash

bg Здравейте, организирани! Случвало ли ви се е да се чудите как някои хора успяват да се справят с всичко, никога не закъсняват, не пропускат важни срещи и цялостно са тооолкова организирани. Да, аз също им се възхищавам. Но това не е талант. Това е нещо, което човек може да научи, като си създава определени навици. Като един изключително хаотичен човек (който хората намират за организиран, заради тематиката на блога ми), искам да споделя с вас 5 навика, които НАИСТИНА ми помагат в живота и някак го улесняват.
gb1 Hello, organized people! Have you ever wondering how some people managed to handle everything, they never late, do not miss important meetings and overall they are soooooo organized. Yes, I also admire them. But this is not a talent. This is something that every person could learn by making some habits. As an extremely chaotic person (who people find as organized, because of the theme of my blog), I wish to share with you 5 habits that REALLY help me in my life and somehow they make it easier.

stil-326695
Photo by Unsplash

bg 1/ Записват си задачите

И преди съм споменавала какво огромно влияние има да си подредя на лист хартия нещата, които имам да свърша. Никой няма слонска памет и е напълно нормално човек да забравя това-онова. Ето тогава на помощ идва „списъкът“, най-ценното за организираните хора. А и нека не забравяме, че живеем в дигитален свят. „Списъкът“ може да бъде в телефона ти!

2/ Не отлагат нещата във времето

Аз определено имам лошия навик да отлагам неща, които не са спешни към момента. Но това, че имам възможност да отлагам, не означава, че задачата не трябва да бъде свършена и че не ме чака. По този начин само се обременявам, защото списъкът не спира да расте. Когато реша да отметна повече задачи, без да ги отлагам, накрая изпитвам вътрешно задоволство и се чувствам по-малко стресирана. Изведнъж денят ми става по-пълноценен.

3/ Разделят се с ненужни вещи

Това ми е любимата част. Много обичам да дарявам дрехи (най-често ги оставям в контейнери на БЧК – пълен списък на пунктовете тук) , харесва ми да имам повече място в гардероба за облеклата и аксесоарите, които наистина харесвам и нося. Много мотивиращо ми действа книгата на Мари Кондо „Магията на подреждането“, в която тя с голяма страст описва как, ако една вещ не ти носи радост, тя няма място в дома ти. Ревю на книгата направих миналата година (виж повече тук).

Обичам също да изхвърлям брошури, опаковки, картонени кутийки, козметика с изтекъл срок на годност и всякакви подобни неща, от които нямам абсолютно никаква потребност. Научих се да не се привързвам към вещи и да ценя истинските неща в живота – мил жест, усмивка, кафе с приятелка. По темата мога още много да говоря. 🙂

4/ Подреждат

Може би най-много наричам себе си организирана, когато успявам да се придържам към навици, свързани с подреждане. Определено ми коства доста усилия, но се старая:

– да прибирам дрехите си или в гардероба, или в коша за пране;

– да оправям леглото си всяка сутрин;

– да прибирам мръсните чинии в миялната машина;

– да не правя купчини върху бюрото си в работата.

Ако бъда постоянна в тези навици, винаги винаги винаги се чувствам прекрасно. Около мен е чисто и приветливо, свежестта се пренася и в съзнанието ми. Ободряващо е. Несравнимо! Определено препоръчвам, въпреки че знам колко е трудно.

5/ Познават бюджета си

Организираните хора знаят къде отиват парите им, правят си равносметка и планират. Ако парите не стигат, ще ги похарчат само за най-важните неща – сметки, наем, кредити. Те си позволяват да харчат за удоволствия като ресторанти, кино, пътувания, пазаруване и т-н., само ако са сигурни, че ще останат средства за наистина належащите разходи. Ако ви е трудно да направите равносметка на бюджета си, може да си принтирате един образец, който аз съм правила (тук), в който да попълните какви са очакваните приходи и разходи за месеца и да проследите дали реалността отговаря на очакванията ви. По този начин, много ясно проличава къде отива най-голяма част от заплатата ви и кои разходи може да ограничите, за да спестите пари в края на месеца.

gb1 1/ Writing down the tasks

I have said before how impactful could be to list all the stuff I have to do. Nobody has elephant memory and it is totally normal somebody to forget this-or-this. Then “the list” is coming to help you, the most precious to the organized people. And let’s don’t forget that we are living in a digital world. “The list” could be on your phone!

2/ Not postponing things in time

I definitely have the bad habit of postponing things that are not urgent at the moment. But the fact that I have the opportunity to postpone does not mean that the task should not be done and that it is not waiting for me. In this way I am becoming stressed, because the list does not stop growing. When I decide to finish up more tasks without postponing them, then I feel inner satisfaction and less stressed. Suddenly my day becomes more meaningful.

3 / Saying ‘Googbye’ to unnecessary items

This is my favorite part. I like to donate clothes (I often leave them in BRC containers – full list of the places here, Bulgaria only) http://www.redcross.bg/humanita_campaign.html, I like to have more space in the wardrobe for clothes and accessories, which I really like and wear. I’m very motivated mostly because of Marie Kondo’s book “The Life changing magic of tidying up in which she describes with so much passion how, if one thing does not bring you joy, it has no place in your home. Book review I made last year (see more here).

I also love to throw out brochures, packs, expired cosmetics, and all sorts of things I have absolutely no need for. I learned not to cling to things and appreciate the real things in life – a gentle gesture, a smile, a coffee with a friend. I can talk a lot about this topic. 🙂

4 / Tidying

Maybe most of all I call myself ‘organized’ when I manage to stick to tidy habits. It definitely costs me a lot, but I’m trying:

– to take my clothes either in the wardrobe or in the laundry basket;

– to making my bed every morning;

– to put the dirty dishes in the dishwasher;

– not to make piles on my desk at work.

If I’m constant in these habits, I always always always feel wonderful. I am surrounded by cleanness and freshness, this clear home is transferred to my mind. It is refreshing. Incomparable! I definitely recommend, although I know how difficult it is.

5 / Knowing your budget

Organized people know where their money is going, they make overview of it and plan. If the money is not enough, they will spend only on the most important things – bills, rents, credits. They allow themselves to spend on entertainment such as restaurants, cinema, travel, shopping, and so on, only if they are sure they will remain the money for the really needed costs. If you’re having difficulty calculating your budget, you can print out a template that I made (here) in which to fill in the expected earnings and expenses for the month and to see if reality matches your expectations. This clearly shows where most of your salary goes and what costs you can limit to save money at the end of the month.

 

element5-digital-352048
Photo by Unsplash

bg  Надявам се тези съвети да са ви полезни в живота, защото лично аз, когато съм по-организирана,  се чувствам супер добре – доволна, щастлива и необременена. Коя тема ви е най-интересна за следващи публикации?
gb1 I hope these tips are useful to you because me personally, when I’m more organized, I feel super good – glad, happy and unstressed. Which topic is most interesting for you regarding my next posts?

Comment

See also