10 причини да ставам по-рано / 10 reasons to get up earlier

Bulgarian_bloggers_Best_blogs_lifestyle_organizing_10_reasons_to_wake_up_earlier_early_wake_up_get_up_early_ranno_stavane_organizirai.com

bg Няма да ви лъжа. Обичам да се излежавам, да спя възможно най-дълго и да пренебрегвам факта, че алармата ми продължава да звъни. Но освен това, мразя сутрин да  разполагам само с 10-15 минути да се приготвя за излизане, да бързам непрекъснато и да забравям разни неща.

Отдавна правя опити да се будя по-рано. Сигурно ще попитате защо си го причинявам, след като мога да поспя до последната възможна минута. Затова съставих списък на 10-те неща, които ме мотивират да навивам алармата за все по-ранен час и това да ми харесва. Опитвам се да запазя постоянство, защото навици не се изграждат за ден или два. Определено не ми е лесно, но вече виждам ползите.

gb1 I am not going to lie to you. I love to lie in bed, to sleep as longer as possible and to ignore the fact my alarm keeps ringing. But except that, I hate in the mornings to have only 10 to 15 minutes to get ready to go out, to hurry up all the time and to forget random things.

I have been trying to wake up earlier from time to time. You’ll probably ask why I’m doing it after I can sleep until the last possible minute. So I wrote a list of the 10 things that motivate me to set the alarm for an earlier hour and I like it. I try to keep consistency because habits are not built for a day or two. Definitely not easy, but I already see the benefits.

bg 1/ Пълноценна закуска

Знаете, че си падам по-здравословното хранене, и в последните години избягвам да закусвам кроасани, вафли, бискивити, мазни закуски, като кифли и баници и т.н. Но не всяка сутрин имам времето да си приготвя обилна и витаминозна закуска, затова често пропускам това хранене, а то е толкова важно. Откакто ставам по-рано сутрин, най-силно ме мотивира това, че ще си приготвя нещо вкусно и полезно, което ще ми даде енергия за следващите 3-4 часа. А рецептата на любима моя веган закуска може да видите тук.

2/ Раздвижване

Казвала съм ви, че практикувам йога и това ми носи спокойствие, удоволствие и физическо раздвижване. Рано сутрин е идеалното време за 10-тина минути да събудя тялото си с няколко протягания и леки упражнения. После през целия ден се чувствам жизнена и тонизирана.

3/ Ароматно кафе

Обичам да имам време да пия кафе вкъщи преди да изляза за работа. Да отпивам на малки глътки, докато оформям прическата си, за мен се равнява на 5-звездно удоволствие. Само аз ли съм така?

4/ По-малко стрес

Определено да имам достатъчно време, за да се подготвя спокойно за деня, който ми предстои, поражда много по-малко стрес. За какво е нужно цялото това бързане, забравяне, връщане? Когато ставам рано, спирам да си задавам вечните въпроси: „Изключих ли ютията?“, „Заключих ли вратата“, „Взех ли си документите?“. Много по-спокойно ми е.

5/ Продуктивност

Използвам времето сутрин, за да помисля какво ми предстои през деня, какви задачи съм планирала и да направя бърз списък в тефтерчето ми. Така ставам хипер продуктивна и през целия ден изпълнявам нещата, които съм си поставила, без в края на деня да се присещам, че съм забравила нещо. А и когато отида в офиса, не ми се спи, защото съм се събудила отдавна.

6/ Тишина

Харесва ми тишината на града, който още спи. Живея на висок етаж и когато погледна през прозореца виждам мъждукащи светлини тук-там, но сякаш лудницата в големия град все още не е стартирала. Това ме успокоява, действа ми релаксиращо и ме оставя насаме с мислите ми.

7/ Обличане, грим, прическа

Аз съм момиче. Нормално е да отделям малко повече време, за да подбера облеклото си, да се гримирам. Обикновено, обаче, ако съм проспала времето си, грабвам първите дрехи от гардероба. Много ми харесва ми да имам време спокойно да помисля върху детайлите и да се погрижа за външния си вид. През целия ден след това се чувствам комфортно и приятно.

8/ Подреждане

Преди да изляза хвърлям по едно око на кухненските плотове, на масата за хранене, на леглото. Пооправям тук там, прибирам чинии и чаши в миялната, оправям леглото, изхвърлям опаковки и дребни хартийки. Когато вечерта се прибера, всичко у дома е чисто и приветливо, не ме чака допълнителна работа след дългия ден в офиса, а уютно местенце, където да се прибера. Заслужават си 5-те отделени минути сутрин.

9/ Без закъснения

При толкова много време, в което можеш да правя каквото си искам, в крайна сметка отивам навреме там, закъдето съм тръгнала. Излизам от къщи в часа, който съм си определила. Не давам глупави обяснения на никого, не се притеснявам какво оправдание да измисля за закъснението си, просто съм точна и това ми харесва.

10/ Здравословно

Експерти от Световната здравна организация казват, че да си лягаш рано и да се будиш рано е много по-полезно за организма, пред това да заспиваш късно и да ставаш късно. По този начин човек си доставя пълноценен сън, благодарение на който тялото се регенерира и възстановява по-бързо и качествено. Това разбира се ме мотивира, защото както знаете, предпочитам да правя полезни неща за себе си.

А вие в колко часа се събуждате сутрин? Имате ли достатъчно време да се подготвите за деня, преди да излезете?

gb1 1 / Healthy breakfast

You know I’m getting a healthier meal, and in the last years I avoided having breakfast such as croissants, waffles, biscuits, greasy muffins and so on. But not every morning I have time to prepare a rich and vitamin breakfast, so I often miss this meal, but it is so important. Since I get up early in the morning, it most strongly motivates me to prepare something tasty and nutritious that will give me energy for the next 3-4 hours. And the recipe of my favorite vegan breakfast can be seen here.

2 / Stretch out

I have told you that I practice yoga and that brings me peace, pleasure and physical excitement. Early in the morning is the perfect time for 10 minutes to wake up your body with a few stretches and light exercises. Then all day long I feel vibrant and toned.

3 / Aromatic coffee

I like to have time to drink coffee at home before I go out for work. To take a small sip while styling my hair equals 5-star pleasure. Am I the only one?

4 / Less stress

Definitely having enough time to prepare myself for the day ahead is less stressful. Who need all this rush, forgetting, returning back? When I get up early, I stop asking myself the eternal questions: “Did I turn off the iron?”, “Did I lock the door,” “Did I get my documents?” It’s much more calming.

5 / Productivity

I use the time in the morning to think about what is ahead during the day, what tasks I have planned and make a quick list in my planner. That’s how I become hyper-productive, I’m doing all the things I’ve planned and in the end of the day I haven’t forgotten something. And when I go to the office, I do not feel asleep, because I’ve woke up a long time ago.

6 / Silence

I like the silence of the city that is still sleeping. I live on a tall floor, and when I look out the window, I see flickering lights here and there, but it seems like the madhouse in the big city has not yet begun. It calms me, acts relaxing and leaves me alone with my thoughts.

7 / Dress, Makeup, Haircut

I am a girl. It is normal to spend a little more time to choose my clothing, to make my own makeup. Usually, though, if I wake later, I grab the first clothes in the wardrobe. I like to have time to think about the details and take care of my appearance. That way all day long I feel comfortable and enjoyable.

8 / Tidying

Before going out, I check on the kitchen countertops, the table, the bed. I am tidying a lttle, putting the dishes and glasses in the dishwasher, making the bed, throwing out packs and random papers. When I go home in the evening, everything at home is clean and welcoming; I do not expect any further work after a long day in the office, but a cozy place to go home. The 5 minutes in the morning are worth it.

9 / No delays

With so much time in the morning, I end up going to the place where I want on time. I leave the house at the hour I have planned. I do not give stupid explanations to anyone, I do not worry about what excuse choosing about my delay, I’m just in time and I like that.

10 / Healthy

World Health Organization experts say sleeping early and waking up early is much more beneficial to the body than going to sleep late and waking up late. In this way we receive a healthy sleep, thanks to which the body regenerates and restores faster and more qualitatively. This, of course, motivates me because, as you know, I prefer to do good things for myself.

And what hour do you wake up in the morning? Do you have enough time to get ready for the day before leaving?

Comment

See also