10 things to get rid of right now

11.chair-1845270_960_720SLIDER

bg Когато човек прави опити да бъде подреден, но не постига особен успех и се отказва, една от потенциалните причини за това обикновено е притежанието на твърде много безполезни вещи. Аз много се радвам, че се научих да се разделям със стари и непотребни неща, които нито използвам, нито имат някаква сантиментална стойност за мен.

Днес съм подготвила списък с 10 неща, от които смело може да се отървете още сега и да освободите повече пространство за вещите, които наистина използвате.

gb1 Whenever someone is trying to be organized, but he is not much successful in this, one of the potential reasons for this is having too much not useful stuff. I am very glad that I learned to say ‘goodbye’ to old and not used stuff, which I am not using and which do not have sentimental value for me.

Today I have prepared a list with 10 things to get rid of right now and to free more space for the thing you really use.

 

bg 1/ Брошури, вестници и списания с изтекли промоции и реклами. Няма нужда да ги събираш, за да установиш колко голяма може да стане купчината в кухнята. И не, няма един ден да потрябват за нещо. Този ден никога не идва.

gb1 1/ Brochures, newspapers and magazines with expired promotions. There is no need to collect them just to find out how big could become the pile in the kitchen. And no, you won’t need them one day. That day is never coming.

1.newspapers-2586624_960_720


bg 2/ Книжки с инструкции за електроуреди. Нека да бъдем честни. Колко пъти си отворил да прочетеш указанията. Големите компании вече произвеждат уреди, които интуитивно знаеш как да използваш. А ако пък наистина искаш да запазиш инструкцията, тогава откъсни само страниците, които са написани на твоя език. Не са ти необходими едни и същи слова, написани на 20 различни езика.

gb1 2/ User manuals for electrical tools. Let’s be honest. How many times have you opened a manual to read the instructions? The big companies produce tools which you intuitively know how to use. And if you really want to keep the instruction, then cut off only the pages which are written on your language. You do not need same words on 20 different languages.

2.instructions-76729_960_720


bg 3/ Обувки, които са ти неудобни. Не изпитвай жал за парите, които си дал, дори и да са били на разпродажба. Ако тези обувки нараняват краката ти и никога ни ги предпочиташ, дори и когато имаш подходящ повод, трябва да се отървеш от тях. В такива моменти важното е просто да си направиш извод каква грешка си допуснал при покупката. Дали формата, размерът или материалът не сработиха при теб?

gb1 3/ Uncomfortable shoes. Do not feel sorry for the money you gave, even if these shoes were on sale. If these shoes hurt your feet and you never prefer them, even when you have a suitable occasion, you need to get rid of them. At such times it is important to simply make revenue about what a mistake you made when buying. Did the shape, size, or material fail to work with you?

3.woman-2609573_960_720


bg 4/ Чорапи, които са скъсани или протъркани. Чорапите се износват! Нормално е и не е голяма болка за умиране да се разделиш със стар чифт, чието време просто е отминало.

gb1 4/ Pairs of socks that are torn or worn. Socks get worn out! It is normal and not a big pain to break up with an old pair of socks.

4.colored-socks-1495924_960_720


 bg 5/ Слънцезащитни продукти от миналата година. Срокът на годност на тези продукти е само едно лято, независимо, какво пише на опаковката. Когато ги излагаш на слънце целодневно, няма как продуктът да запази качествата си за по-дълго време. И наистина ли искаш да слагаш върху кожата си продукт, за който не е много сигурно, дали няма да предизвика алегрична реакция или пък да станеш на петна от слънцето, заради изтекъл срок на годност?

gb1 5/ Sunscreen products from last year. The expiration term of these products is just one season, no matter what is written on the pack. When you keep it under the sun all day long, you cannot use the product more than a season. And do you really want to put on your skin a product that is not very sure whether it will cause an allergic reaction or become sunspots because of its expiration date?

5.sun-791524_960_720


 bg 6/ Резервни копчета. Сериозно ли? Колко често ти се случва да изгубиш копче? А когато наистина изгубиш, колко често ти се случва да намериш резервното? Просто недей да пазиш такива неща.

gb1 6/ Spare buttons. Are you serious? How often do you lose a button? And when you really lose one, how often does it happen to find it’s spare? Just do not keep things like that.

6.buttons-1591630_960_720


 bg 7/ Подправки, с които никога не готвиш. Да, те също имат срок на годност и ако в последните 6-7 месеца нито веднъж не си посегнал към тях, кажи им „довиждане“.

gb1 7/ Spices that you never cook with. Yes, they also have an expiration date and if in the last 6-7 months you have not reach for them not only once, than you should say them ‘goodbye’.

7.spices-887348_960_720


 bg 8/ Козметика, която не харесваш и не използваш. Ако някой продукт ти дразни кожата или я омазнява твърде много, ако не ти харесва как мирише или какво е действието му, тогава какво прави в твоето шкафче? Запази само продуктите, които наистина използваш и харесваш. Ще откриеш, че не са много.

gb1 8/ Cosmetics that you do not like and do not use. If a product irritates your skin or overwhelms it, if you do not like its smell or its effect, then what does this product looking for in your cabinet? Keep only the products you really use and enjoy. You will find that there are not many.

8.cosmetics-2389779_960_720


 bg 9/ Стари хавлии. Ако шкафът с хавлиите е претъпкан, а ти винаги избираш любимите си меки и пухкави кърпи, то отърви се от старите, които са захабени и в крайна сметка, никога не използваш. И не, няма да ти потрябват един ден.

gb1 9/ Old Towels. If the towel rack is crowded, and you always choose your favorite soft and fluffy towels, than get rid of the old ones that are worn out and that you never use. And no, you will not need them one day.

9.bathroom-1281614_960_720


 bg 10/ Химикали. В дигиталния свят, в който живеем, вече е много трудно да изпишеш докрай дори един химикал. Ако имаш повече от 5 бр., значи имаш проблем. Запази най-хубавите и се отърви от другите.

gb1 10/ Pens. In the digital world where we live, it is very difficult to empty a pen with writing. If you have more than 5 pens, then you have a problem. Keep the best ones and get rid of the others.

10.pens-2159490_960_720


bg Знаете, че аз изпитвам увлечение към минимализма. Опитвам се да вярвам, че притежанието на по-малко вещи, е всъщност много повече. Повече пространство, повече свобода, креативност и емоции. Затова недейте да слугувате на вещите си. Те би трябвало да служат на вас.
gb1 You know that I one of my passions is the minimalism. I try to believe that the possession of less stuff is actually much more. More space, more freedom, creativity and emotions. Therefore do not serve your belongings. They should serve you.

Photos: Pixabay

Comment

See also