Бюджетирай като професионалист / Budget like a pro

budget-like-a-pro

 

bg Здравейте, приятели!

Бюджетирането е в основата на финансовия успех. Днес съм подготвила кратка публикация как да планираме семейния си бюджет като истински професионалисти в пет прости стъпки, за да не ни се налага никога повече в края на месеца да се чудим къде са отишли парите ни.

gb1 Hello, my friends!

Budgeting is the foundation of financial success. Today I prepared a short post on how to plan our family budget like a professionals in five simple steps and no longer get to the end of the month wondering where your money went.

bgbg-budget gb1 EN-budget

bg Стъпка №1: Доходи

Запишете всичките си източници на средства. Основният доход на повечето хора идва от месечната им заплата. Тук е важно да запишете нетната сума, която получавате, т.е. тази, която реално получавате след приспадане на всички осигурителни вноски и данъци.  Не пропускайте да впишете и другите си доходи, ако имате такива – хонорари, детски надбавки, доходи и дивиденти и др.

Стъпка №2: Спестявания

Определете каква сума искате да спестявате всеки месец. Ако не можете да прецените сами, то следвайте съветите на експертите, които казват, че 10-15% от месечните ни доходи са оптималният размер на заделените средства.

Ако смятате, че не може да си позволите да спестявате каквито и да е пари, грешите! Не може да си позволите да НЕ спестявате. Опитайте с малка сума като 20 лв. на месец и постепенно увеличавайте сумата с времето.

Стъпка №3: Фиксирани разходи

Запишете фиксираните разходи, които имате всеки месец. Те са лесни за калкулация, защото всеки месец са в един и същи размер. Такъв тип разходи могат да бъдат месечният наем, погасителна вноска по кредит, таксата за интернет и телевизия, карта за градски транспорт или гориво за автомобил и др.

Стъпка №4: Променливи разходи

Определете кои са вашите променливи разходи, т.е. тези които варират всеки месец. В тази категория имате голяма свобода да контролирате бюджета си. Такива разходи са месечните ни сметки за ток и вода, разходите за хранителни продукти, парите които даваме за забавления, ресторанти и придобиване на нови вещи и др.

Ако смятате, че бюджетът ви е ограничен, то трябва да коригирате вашите променливи разходи, като ограничите храненето навън или пък опитате да не си купувате нови дрехи този месец.

Стъпка №5: Преглед и оценка

За да бюджетирате като истински професионалист, е необходимо в края на месеца да прегледате разликата между сумите, които сте си заложили в началото на месеца като бюджет, и реалните суми, които сте изразходвали.

Обърнете внимание в коя категория най-много надхвърляте бюджета си и  можете ли да го намалите по-някакъв начин. Ако прецените, че разходите за дома „изяждат“ голяма част доходите ви, то помислете как да намалите потреблението на вода или ток. Тук на помощ идват модерни уреди с по-висок енергиен клас. Изглежда скъпо, но това са инвестиции, които бързо се възвръщат, пък и са екологично съобразни.

gb1 Step #1: Income

List all of your income sources. The main income for most people comes from their monthly salary. It is important to write down the net amount you receive, a.k.a. the one that you actually receive after retirement of all contributions and taxes. Be sure that you are including all of your income sources like honorariums, child support, dividend income, and more.

Step #2: Savings

Determine how much you can save each month. If you can’t calculate it yourself, then follow the advice of experts who say that 10-15% of our monthly income is the optimal size of the savings.

If you think you can’t afford to save any money, you’re wrong! You can’t afford NOT to save. Try with a small amount like $ 20 per month and gradually increase the amount over time.

Step #3: Fixed expenses

List all fixed expenses that you have each month. They are easy to calculate, because for each month are the same size. This type of expenses can be monthly rent, loan installments, internet and TV fee, transport expenses and others.

Step #4: Variable expenses

Determine which your variable expenses are, a.k.a. those that vary each month. In this category you have greater freedom to control your budget. Such types of expenses are our monthly bills for electricity and water, buying food, entertainment expenses, restaurants, shopping and more.

If you think your budget is limited, you should adjust your variable expenses by limiting eating out or try not to buy new clothes this month.

Step #5: Review and Evaluation

To budgeting as a true professional, it is necessary at the end of the month to review the difference between the budget you set and actual amounts that you spent.

Pay attention to which category you are out of your budget and can you reduce you expenses in some way. If you decide that the home expenses “are eating” too much of your income, then consider how to reduce the consumption of water or electricity. You can invest in tools with high energy class. It may seem expensive, but these are investments that will rapidly return, and even environmentally friendly.

 

Comment

See also