Morning pages

16523398_1596648773685492_1313636422_o

16523398_1596648773685492_1313636422_obg Има нещо, което в последните няколко месеца съм превърнала в част от ежедневието си. Това са „сутрешните страници“, които ме правят по-продуктивна, дават ми посока, избистрят мисълта ми, успокояват ме.

gb1 There is something that became a part of my life in the past few months. These are the “morning pages”, which make me more productive, give me direction, clear my mind, make me calm.

Capture

bg „Сутрешните страници“ наподобяват воденето на дневник. Идеята се състои в това всяка сутрин да записваш всичко, което преминава през мисълта ти, без да се ограничаваш в някаква тематика, без да мислиш прекалено много. Споделяйки хаотичните си мисли, добиваш повече яснота за всичко, което те вълнува, опознаваш себе си по-добре.

gb1 “Morning Pages” are similar to keeping a diary. The idea is that every morning you write down everything that passes through your mind without limitation to a certain topic and without thinking too much. Sharing chaotic thoughts gives you more clarity about everything that excites you, you get to know yourself better.

Capture2

bg В интернет пространството се препоръчва да изписваш поне три страници всеки ден, което се равнява на 750 думи. Аз, обаче, не се задължавам по никакъв начин. Има дни, в които споделям едва няколко изречения, а в други – не мога да се спра. 🙂

gb1 In the web it is recommended to write at least three pages every day, which equals 750 words. However, I do not engage in any way. There are days I share only a few sentences, and others – I can not stop writing. 🙂

Capture3

bg Има толкова много слоеве в нашето съзнание. Сутрешните страници ми помагат да погледна под повърхността, да навляза по-надълбоко в съзнанието си, да тълкувам поведението си, да избирам посоката, в която да живея, да направлявам действията си. Обикновено разказвам за неща, които са ми се случили предишния ден, за неща, които ме тревожат по някакъв начин. А след това осъзнавам, че мога да задълбоча повече. Разказвам за мечтите си, за представата си за живота, за целите си. Разсъждавам какви действия да предприема, за да се движа напред към тези цели.  Често споделям за какво съм благодарна, какво е наистина важно за мен. И така денят ми стартира с мисъл за това, което наистина има значение за мен.

gb1 There are so many layers in our minds. Morning pages help me to look underneath the surface, to get deeper into my mind, to interpret my behavior, to choose my life direction, to guide my actions. Usually I talk about things that have happened to me the day before, about things that bother me in some way. And then I realize that I can deepen more. I talk about my dreams, about my ideal life, about my goals. I consider what action to take in order to move towards those goals. Often, I share what I am thankful for, what is really important to me. So, my day started with a thought about what really matters to me.

16523480_1596649100352126_2133963863_o

bg Да седна пред някоя тетрадка и да започна да пиша, е истинско удоволствие. Въпреки, че е old school, предпочитам да потъна в хартията, вместо да пиша на компютър. Сутрин отделям не повече от 15-20 минути за това занимание и винаги затварям тетрадката с усмивка, убедена, че направлявам живота си в по-добра посока.

gb1 It is a real pleasure for me to sit in front of a notebook and to begin writing. No matter it is old school, I prefer to go down into the paper, instead to write on a computer. During the morning I spend no more than 15-20 minutes for this activity and I always close the notebook with a smile, confident that I rein my life in a better direction.

16523746_1596649047018798_583106901_o

bg Надявам се да ви вдъхновя, за да дадете и вие шанс на „сутрешните страници“. Те променят начина, по който възприемаш реалността, правят те по-фокусиран, удовлетворен и мотивиран.

gb1 I hope I can inspire you to give “morning pages” a chance. They change the way you understand the reality, make you more focused and motivated.

16492233_1596649090352127_107801209_o

Comment

See also