5 начина да пътуваме смислено / 5 Ways to Travel Mindfully

organizirai_travel_mindfully_photo_guest_blogger_welcome_free_organizing_blog_bulgaria_cveti
bg ГОСТ – БЛОГЪР: Ребека Браун

Светът е толкова необятно огромно място. С цялото това изобилие от континенти, държави и градове, които можем да видим, често може да е трудно да се отпуснем и просто да се замислим колко огромен всъщност е истинският свят. Пътуването е едно от малкото неща в живота, за които харчим пари, но всъщност то ни прави по-богати на преживявания, по-културно осъзнати и ни предоставя значителен апетит за различни кухни.

С толкова много неща, които да видим и правим в света, може да бъде трудно да се отпуснем за момент и просто да живеем в настоящето. Непрекъснато мислим за нашето следващо пътуване и какво следващо прекрасно място бихме могли да открием. Забравяме, че понякога е важно просто да се насладим на настоящия момент. Това може да е трудно от време на време, така че ето ги моите пет лесни начина да пътувате по-смислено.

gb1 GUEST – BLOGGER: Rebecca Brown

The world is such an immensely vast place, and with the abundance of continents, countries and cities to see, it can often be hard to sit back and reflect on just how enormous the world truly is. Travel is one of the very few things in life that you spend money on that actually makes you richer in experiences, more culturally aware and provides you with a substantial appetite for various cuisines.

With so much to see and do in the world, it can be hard to sit back for a moment and just live in the present. We are constantly thinking of our next trip and which wonderful place we might discover next. We forget that sometimes it’s important to just stay in the current moment. Doing that can be difficult at times, so here are my five effortless ways to travel more mindfully.


organizirai_travel_mindfully_photo_guest_blogger_welcome_free_organizing_blog_bulgaria_cveti6

bg Забавете темпото

Направете съзнателно усилие, за да забавите темпото, когато посещавате ново място. Като млада жена, която е обсебена от идеята за този невероятен свят, за мен може да бъде изключително трудно да разглеждам един по един обектите, когато всичко, което искам да направя, е да видя колкото мога повече. Но ако не забавите темпото от време на време, може да откриете, че сте пропуснали някои от най-големите чудеса на света.

Един от най-добрите начини да се забави пътуването е да се направи пешеходен преход. Пешеходната ваканция може да ви помогне да се отпуснете и да се освободите от стреса, докато се наслаждавате на нови пътувания. Например, пътят на  поклонниците “Камино на Сантяго” е идеалния пешеходен преход, който ще ви помогне да пътувате разумно. Ще преживеете такъв различен и уникален начин на живот, който наистина ще можете да живеете в конкретния момент.

Друг невероятeн пешеходeн маршрут e пътеката за поклонение “Kumano Kodo” в Япония, която ще ви види да се скитате през кедровите гори и през високите проходи, където ще можете да се насладите на удивителните гледки. А приключение през фиордите на Норвегия също е интригуващо пътешествие, което ще ви позволи наистина да изживеете момента.

gb1 Slow down

Make a conscious effort to slow down when visiting a new place. As a young woman who’s obsessed with the idea of this incredible world, it can be remarkably difficult for me to take things one step at a time when all I want to do is see as much as I can. But if you don’t slow down once in a while, you may find yourself missing out on some of the greatest wonders of the world.

One of the best ways to slow down when travelling is by taking a walking holiday. A walking holiday can help you relax, unwind and de-stress all the while enjoying new travel experiences. The Camino de Santiago pilgrim route for example, is the perfect walking holiday to take to help you travel mindfully. You’ll be experiencing such a different and unique way of life that you’ll truly be able to slow down and live in the moment.

Other incredible walking holidays include the Kumano Kodo pilgrimage trail in Japan that’ll see you wandering through cedar forests and across high passes where you’ll be able to take in the astonishing views. A Fjord hiking adventure through Norway is also an intriguing walking holiday that’ll allow you to truly live in the moment.

organizirai_travel_mindfully_photo_guest_blogger_welcome_free_organizing_blog_bulgaria_cveti4

bg Ангажирайте се с местните жители

Един от най-безпроблемните начини да пътувате смислено е да се ангажирате с местните жители. Когато посещавате ново място, лесно можете да посетите известните туристически атракции, но местните жители естествено имат по-задълбочен поглед върху мястото, където живеят.

Обръщайте внимание на местата, които те обичат и препоръчват. Може да откриете, че откривате места, които дори не сте знаели, че са съществували до този момент. Перспективата на местните хора е толкова смислен начин да видите света, тъй като ще изпитате истинската култура на дадено място.

gb1 Engage with the locals

One of the most effortless ways to travel mindfully is by engaging with the locals. When visiting a new place, it’s easy to just visit the well-known tourist attractions, but the locals naturally have a much more thorough insight into the place they live.

Take a leaf out of their book and pay attention to the places they love and recommend. You may find yourself discovering places that you didn’t even know existed until that point. A local’s perspective is such a mindful way to see the world, as you’ll experience the true culture of a particular place.

organizirai_travel_mindfully_photo_guest_blogger_welcome_free_organizing_blog_bulgaria_cveti3

bg Ограничавайте дейностите си

Ако се окаже, че следвате строг график, когато става въпрос за посещение на нукое ново място, е много вероятно да искате да направите колкото се може повече неща по време на пътуването си. Обаче, като направите това, вие всъщност затруднявате донякъде своето пътуване, тъй като нямате възможност да оцените наистина едно място, преди да се отправите към следващото.

На следващото си пътуване, независимо дали става въпрос за Париж или Прага, опитайте да отделите минута, за да преосмислите списъка си с дейности и просто да се придържате към тези, които абсолютно задължително трябва да направите.

gb1 Limit your activities

If you find yourself on a tight schedule when it comes to visiting somewhere new, it’s very common to want to try and cram as many activities into your trip as possible. However, by doing this you’re actually hindering your travel experience somewhat, as you’re not getting the chance to truly appreciate one place before you head on to the next.

On your next trip, whether it’s to Paris or Prague, try and take a minute to re-evaluate your list of activities and just stick to the ones that you absolutely must do.

organizirai_travel_mindfully_photo_guest_blogger_welcome_free_organizing_blog_bulgaria_cveti5

bg Не се придържайте към стриктния маршрут

Подобно на горната точка, когато се придържате към стриктния маршрут на всяко пътуване, вие се ограничавате до нещата, които можете да откриете и изследвате. Докато всяко пътуване изисква много планиране и подготовка, често най-добрите пътувания всъщност са най-спонтанните, в които има много малко планиране.

Опитайте и отидете на следващото си пътуване, без да се придържате към стриктния маршрут и ще бъдете приятно изненадани да откриете колко повече освобождаване и удоволствие откривате във вашето пътуване. Отклоняването от пътя ще ви позволи да изследвате и откривате неща, които никога не сте знаели, че са съществували.

gb1 Don’t stick to a strict itinerary

Similar to the point above, when you stick to a strict itinerary on any trip, you’re limiting yourself to the things you can discover and explore. While any trip requires a great deal of planning and preparation, oftentimes the best trips are actually the most spontaneous ones where very little planning has gone into it.

Try and go on your next trip without sticking to a strict itinerary and you’ll be pleasantly surprised to discover just how much more freeing and enjoying your trip is. Straying from the beaten path will allow you to explore and discover things that you would have never known existed otherwise.

organizirai_travel_mindfully_photo_guest_blogger_welcome_free_organizing_blog_bulgaria_cveti7

bg Не забравяйте да бъдете благодарни

Пътуването е едно невероятно преживяване, в което е изключително удоволствие да се впуснете, но понякога може да бъде лесно да го приемете за даденост, особено ако сте свикнали да пътувате често до нови дестинации.

Позволете си да отделите време, за да помислите за невероятните преживявания, които сте имали. Не забравяйте да бъдете благодарни за всяка възможност за пътуване и скоро ще откриете, че пътувате много по-смислено.

gb1 Remember to be grateful

Travelling is an experience that’s incredibly humbling and such a pleasure to embark upon, but sometimes it can be easy to take it for granted, especially if you’re used to travel often to new places.

Allow yourself to think about the incredible experiences you’ve had. Remember to be grateful for every travel opportunity and you’ll soon find yourself travelling much more mindfully.


bg Всеки път, когато посещавате ново място, не забравяйте да разгледате и в околността; ще можете наистина да оцените внушителността на едно място, ако прекарате минута в размисъл върху досегашните си преживявания.

Не забравяйте да отделите малко време, за да оцените всичко, което откривате, за да не пропуснете нито един съкровен момент.

gb1 Whenever you’re visiting somewhere new, don’t forget to look up and around at your surroundings; you’ll be able to truly appreciate the impressiveness of a place if you just take a minute to reflect upon your experiences so far.

Do not forget to take a moment to appreciate everything you find, so as not to miss a single sincere moment.


AuthorRebecca Brown

PhotosUnsplash

Comment

See also