Какви обувки да вземем при пътуване / What shoes to pack for travel

Source: Shutterstock

bg Приятели, все повече ме обзема ваканционно настроение, затова съм ви подготвила една кратка публикация, в която съм подбрала най-необходимите обувки за едно пътуване, в зависимост от неговата продължителност. Бързам да спомена, че си падам по минималистичен начин на живот и това за мен са наистина най-необходимите  видове обувки, без които не мога да мина, когато пътувам.
gb1 Friends, I’m getting a holiday mood, so I’ve prepared a short post in which I’ve selected the most needed shoes for a trip, depending on its duration. I would like to mention that I like the minimalist lifestyle, and that for me are really the most necessary types of shoes I cannot go without when I travel.

bg Знам, че някои от вас носят целия си шкаф за обувки и това е напълно ОК. Просто помислете върху следните два въпроса:

  • Колко от всички чифтове обувки, които носите в багажа си, наистина биват обути по време на пътуването?
  • Заслужава ли си да заемате толкова много място в багажа си, който и без това е претъпкан?

На други от вас, тази селекция пък може да се стори дори повече от достатъчна. Много е индивидуално, затова се опитах да нацеля златната среда, така че при пътуване, всеки човек да разполага с обувки, които могат да му потрябват, но и багажът му да не е твърде тежък и обемист.

За мен, напълно достатъчно е да взема 1 чифт по-елегантни обувки, които да не са с твърде висок ток (все пак искам и да ми е удобно), и които да използвам за вечерни излизания. Също така, взимам със себе си 1 чифт удобни равни обувки (може да са кецове, маратонки, гуменки, балеринки, лоуфъри, мокасини и т.н.). Обикновено пътувам с тях, за да ми е максимално удобно и ги обувам при всички случаи, в които очаквам по-продължителни разходки/обиколки по време на пътуването. За всяко пътуване, независимо от неговата продължителност взимам със себе си джапанки. Те са подходящи за баня, за плаж, за басейн, за СПА, удобни са и винаги влизат в употреба.

За мъжете, препоръчвам същата селекция от обувки – 1 чифт по-елегантни обувки подходящи за вечерно излизане, 1 чифт удобни обувки за дълги разходки и 1 чифт джапанки.

Ако пътуването ви е по-дълго от 7 дни и смятате, че тези обувки не са ви достатъчни, винаги може да добавите някой друг любим чифт, за да имате разнообразие по време на пътуването.

Слънчев и организиран ден, приятели!

Цвети

gb1 I know some of you carry their entire shoe cabinet and that’s okay. Just think of the following two questions:

– How many of the pairs of shoes that you carry in your luggage are really being dressed during the trip?

– Do you want to take up so much space in your luggage, which is already crowded?

To others, this selection may seem even more than sufficient. It is very individual, so I tried to target the golden environment, so that every person has a shoe that he may need, but his luggage is not too heavy and bulky at the same time.

For me, it’s quite enough to take 1 pair of more elegant shoes that are not with too high heels (I still want to be comfortable) and to use for evening go outs. Also, I take with me 1 pair of comfortable shoes (can be sneakers, ballerinas, loaves, moccasins, etc.). I usually travel with them to make it as comfortable as possible, and I take them in any case where I expect longer go outs / tours during the trip etc. For each trip, regardless of its duration, I take flip-flops with me. They are suitable for bath, beach, pool, spa, they are comfortable and always in use.

For men, I recommend the same shoe selection – 1 pair of more elegant shoes suitable for evening out, 1 pair of comfortable long-walking shoes and 1 pair of flip flops.

If your trip is longer than 7 days and you think these shoes are not enough for you, you can always add some other favorite pair to have variety during the trip.

Sunny and organized day, friends!

Tsveti

bg Packing_shoes_best_travel_shoes_for_packing_what_shoes_to_choose_organizing_organizirai.com_travel_tips3

gb1 Packing_shoes_best_travel_shoes_for_packing_what_shoes_to_choose_organizing_organizirai.com_travel_tips2

Comment

See also