Как оставам позитивна / How do I stay positive

organizirai.com-stay-positive-optimism-advices-just-smile-kak-da-sme-pozitivni-optimizam-bulgarian-blogs-best-bloggers-lifestyle

bg Сковаващият студ навън по странен начин успява да проникне в съзнанието ми, да ме депресира, да вкочани настроението и желанието ми да бъда усмихната просто ей така. Не винаги успявам да запазя оптимистичната си гледна точка. Понякога просто ми е много трудно да се справя с мрачните мисли, с ежедневните проблеми и с всякакви ситуации, които успяват да ме изнервят. Но е нормално да не съм щастлива непрекъснато, понякога да плача или да съм по-стресирана. Единствено аз нося отговорността каква гледна точка ще имам върху определен проблем.
gb1 The coughing cold outside strangely fills my mind, depresses me, and stirs up my mood and my desire to be smiling just like that. I do not always manage to maintain my optimistic point of view. Sometimes I just find it very difficult to deal with gloomy thoughts, with everyday problems and with all sorts of situations that make me nervous. But it’s normal not to be happy all the time, sometimes to cry or to be more stressed. I am the only one person who has the responsibility of what perspective I will have on a particular problem.

bg Затова обикновено си припомням някои важни неща, които ме връщат към света на оптимизма,  дават ми позитивна нагласа, правят ме по-широкосроена. Благодарение на това, винаги успявам да се усмихвам повече, проблемите ми стават по-нищожни, ставам по-благодарна и балансирана личност.
gb1 That is why I usually try to remember some important things that bring me back to the world of optimism, give me a positive attitude, and make me open to the world. Thanks to this, I always manage to smile more, my problems become less, and I become more grateful and balanced personality.


bg Дълбоко дишане
gb1 Deep breathing


bg Обикновено колкото по-разтревожени или гневни сме, толкова по-накъсано и учестено става дишането ни. В такива моменти си напомням, че трябва да дишам дълбоко, а благодарение на йогата, научих че дълбокото дишане започва първо с издуване на корема и едва след това се изпълва и гръдния кош. Да вдишам дълбоко въздух в продължение на няколко минутки винаги ми припомня, че аз съм тук и сега, жива, дишаща, с ясно и чисто съзнание.
gb1 Usually, the more anxious or angry we are, the faster our breathing becomes. At such times, I remember that I should breathe deeply, and thanks to yoga, I learned that deep breathing begins first with a filling the abdomen and only then the chest is filled with air. Inhale deep breath for a few minutes always reminds me that I am here and now, alive, breathing, with clear and pure consciousness.


bg Любим смешен момент
gb1 Favorite funny moment


bg Всички имаме своите супер смешни моменти, в които сме се смяли със сълзи, не ни е стигал въздух, били сме истински щастливи. Припомнете си един такъв момент. Той може да ви разсмее дори сега, след като е минало толкова много време. Подобни прекрасни мигове се случват тогава, когато сме позитивни, отворени към света, контактни и усмихнати.
gb1 We all have those super funny moments in which we laughed with tears, we couldn’t breathe, we were really happy. Recall one such moment. It can make you laugh even now after so much time has passed. Such wonderful moments happen when we are positive, open to the world, contact and smiling.


bg Правя нещо добро
gb1 Doing something good


bg Иска ми се да правя добрини всеки ден – да помогна на някого, да нахраня животинка, да услужа със съвет, да сготвя нещо любимо за някого, да даря дреха…Сигурно сте забелязали колко прекрасно е чувството, след като сте направили нещо мило за някого или сте помогнали. Дори и дребните добрини ни карат да се чувстваме пълноценни хора, а това ни изпълва с гордост и изгражда нашата позитивна и щастлива нагласа в живота.
gb1 I want to do good things every day – to help somebody, to feed an animal, to advise someone, to cook something for my loved one, to donate a garment … You must have noticed how wonderful it is when you have done something nice for someone or helped him. Even petty good things make us feel good people, and that fills us with pride and builds our positive and happy attitude in life.


bg Музика
gb1 Music


bg Когато съм склонна да се депресирам обикновено това повлиява и на музиката, която слушам. Избирам бавни и драматични изпълнения, които ме депресират още повече. За да си възвърна позитивното мислене, си пускам по-динамични, бързи и жизнерадостни песни, които обичам и които ме карат да пея, да танцувам, да се усмихвам. Така на подсъзнателно ниво повлиявам на цялостното си настроение и се превръщам в по-жизнерадостен човек в ежедневието.
gb1 When I tend to depress, it also affects the music I listen to. I choose slow and dramatic performances that depress me even more. To regain my positive thinking, I choose more dynamic, fast and cheerful songs that I love and that make me sing, dance, smile. So at the subconscious level I influence my overall mood and become a more cheerful person in everyday life.


bg Търся други гледни точки
gb1 Looking for other perspectives


bg Нищо не е само черно или бяло. Дори и в най-гадните ни дни има и по-нещо хубаво. Намерете го! Колкото и да ми е тежък деня, винаги винаги винаги… отделям време да помисля и да открия нещо пълноценно, което носи смисъл, полза, щастие, любов. Това може да е вкусна закуска, мила прегръдка или телефонно обаждане. Да поздравиш с усмивка съседа си или да пожелаеш слънчев ден на продавача в магазина. Не е нужно да е нещо извънредно голямо. Вгледайте се в детайлите и всеки ден откривайте нещо, което ви е накарало да се усмихнете.

А какво кара вас да се усмихвате? Какво може да поддържа оптимизма и доброто ви настроение за по-дълго време?

gb1 Nothing is just black or white. Even in our worst days there is something beautiful. Find it! However difficult it is to me, always always always… take the time to think and find something that is meaningful, beneficial, happy, loving. This can be a delicious breakfast, a nice hug or a phone call. Congratulate your neighbor with a smile or wish a sunny day to the shop vendor. It does not have to be something extraordinary. Look at the details and discover every day something that has made you smile.

And what makes you a positive person? What can keep your optimism and good mood for longer?

Comment

See also