Nail Care: Storage & Organization

how-to-store-nail-care-tools-nail-polishes-lakove-za-nokti-suhranenie-organizirai.com-cveti-best-bulgarian-blogs7

bg Грижата за ноктите е много важна и за двата пола. Днес искам да ви покажа как съхранявам всичките си продукти и аксесоари, които са ми необходими, за да поддържам ноктите си. Бързам да кажа, че се стремя да имам само най-необходимото и дори това, което имам, ми се вижда твърде много и дори излишно. Казвала съм вече, че предпочитам по-минималистичния живот, което би означавало да имам два-три лака за нокти в любими цветове. Нещо, което всъщност не съм успяла да постигна и може би ще променя в бъдеще.
gb1 Nail care is very important for both – men and women. Today I would like to show you how I store all my products and tools that I need to take care of my nails. I hurry to say that I am trying to have only the most necessary, and even what I have, I find too much and even superfluous. I’ve already said I prefer a more minimalist life, which in this case would mean having two or three nail polish in my favorite colors. I have not really been able to achieve this and maybe I will change it in the future.

how-to-store-nail-care-tools-nail-polishes-lakove-za-nokti-suhranenie-organizirai.com-cveti-best-bulgarian-blogs5

bg Искам също и да изясня, че не инвестирам големи суми в лакове за нокти, понеже бързо се развалят и не успявам да ги използвам докрай. Любима моя бюджетна марка, която чудесно изпълнява функциите си, е Flormar, и това е причината да имам предимно лакове на този бранд.*

*Тази публикация не е спонсорирана. Мнението ми е както винаги супер искрено и обективно.

gb1 I also want to make it clear that I am not investing large amounts in nail polishes because it quickly get expired and I cannot use it completely. My favorite budget brand, which greatly performs its functions, is Flormar, which is why I have mostly nail polishes of this brand. *

* This post is not sponsored. My opinion is, as always, super sincere and objective.

how-to-store-nail-care-tools-nail-polishes-lakove-za-nokti-suhranenie-organizirai.com-cveti-best-bulgarian-blogs2

bg И така, когато става въпрос за съхранение, обичам да виждам всичко с един поглед. При грижата за ноктите, съм опитвала да поставям лаковете си в кутия, но в този случай цветовете на лаковете не се виждат и трябва да ги вадя един по един, докато намеря търсения цвят.
gb1 So when it comes to storage, I like to see everything at a glance. In the case of nail care, I have tried to put my nail polishes in a box, but then the colors are not visible and I have to take them one by one until I find the color the one I am looking for.

how-to-store-nail-care-tools-nail-polishes-lakove-za-nokti-suhranenie-organizirai.com-cveti-best-bulgarian-blogs4

how-to-store-nail-care-tools-nail-polishes-lakove-za-nokti-suhranenie-organizirai.com-cveti-best-bulgarian-blogs7

bg При мен проработиха малките офис органайзери с чекмеджета. Моят е от Джъмбо и както след всичките ми покупки от там, не се чувствам разорена. Цената му беше около 7 лв, но не мога да бъда много точна, понеже го купих преди повече от 2 години. Органайзерът има 3 чекмеджета. В горните 2 поставям лаковете си за нокти легнали. Така виждам всички цветове с един поглед. Просто изтеглям чекмеджетата леко напред. Що се отнася до грижа за ноктите и кожичките, оформяне и декориране, всички необходими инструменти, които използвам са в най-долното чекмедже. Запазила съм само инструментите, които наистина използвам. С всички излишни аксосоари, стари пили, ножички и несесерчета отдавна се разделих.
gb1 Small office organizers with drawers have worked for me. Mine is bought from Jumbo store and as all of my purchases from there, I do not feel overwhelmed. His price was about 7 BGN, but I cannot be very accurate because I bought it more than 2 years ago. The organizer has 3 drawers. In the above 2 I lay my nail polishes lying down. So I see all the colors at a glance. I just pull the drawers slightly forward. As for the nail and cuticle care, decoration and shaping, all the tools I use are in the lower drawer. I have only saved the tools I really use. With all the unnecessary extras, old files, scissors, and small pouches I have already broken up long time ago.

how-to-store-nail-care-tools-nail-polishes-lakove-za-nokti-suhranenie-organizirai.com-cveti-best-bulgarian-blogs

how-to-store-nail-care-tools-nail-polishes-lakove-za-nokti-suhranenie-organizirai.com-cveti-best-bulgarian-blogs3

bg Органайзерът държа в десния шкаф на тоалетката си. Така успешно използвам цялата му височина, което е невъзможно, ако подредя лаковете изправени на рафта. Единственият недостатък на тази организация е, че лакочистителят ми трябва да стои извън чекмеджетата. Не искам да го поставям легнал, защото се страхувам от разливане, а така или иначе не се събира, заради широкия диаметър. Имате ли някакви предложения, как да се справя с това? Оставете ми в коментарите отдолу мнението си, много ще се радвам да прочета какво мислите и какви идеи имате.

Слънчеви и организирани дни,

Цвети

gb1 I keep the organizer in the right cabinet of my vanity. So I successfully use the full vertical space, which would be impossible if I arrange the nail polishes standing on the shelf. The only disadvantage of this organization is that my nail polish remover should stand outside of the drawers. I do not want to put lying down, because I’m afraid of spilling, and it’s too big anyway to gather inside. Do you have any suggestions on how to deal with this? Leave me in the comments below your opinion, I will be very glad to read what you think and what ideas you might have.

Sunny and organized days,

Tsveti

how-to-store-nail-care-tools-nail-polishes-lakove-za-nokti-suhranenie-organizirai.com-cveti-best-bulgarian-blogs7

Comment

See also