Urinary health care

urinary-care-health-fitolyzin-polfharma-organizirai-blog-best-bulgarian-bloggers-grija-za-zdraveto-urinarna-grija-kamani-v-babrecite-organizirai.com7

bg Както вече знаете, аз ценя много високо грижата за здравето и превенцията като ключ да нямаме здравословни проблеми. Днес съм подготвила публикация, която засяга уриналното здраве – нещо, за което хората не говорят много, но когато срещнат проблеми, бързат да потърсят информация в интернет. И аз също се причислявам към този тип хора и обикновено успявам да обогатя здравните си познания.*, **

Точно както се грижим за себе си, когато сме настинали или ни е подгонил грип, не трябва да подценяваме грижата и за уринарното си здраве. Вижте, кои според мен, са петте ключови действия, които може да предприемете, за да предотвратите уринарни проблеми и дори да ги лекувате.

gb1 As you already know, I appreciate very much the health care and the prevention as a key to not have health problems. Today I have prepared a publication related to the urinary health – something that people do not talk much about, but when they have problems they quickly start to seek information on the Internet. I am also a part of this group of people and I usually manage to enrich my health knowledge. ***

Just as we take care of ourselves when we are sick, we should not underestimate the care for our urinary health. See what I think are the five key actions you can take to prevent urinary problems and even treating them.

bg 1/ Пиене на много вода
gb1 1/ Drink plenty of water

urinary-care-health-fitolyzin-polfharma-organizirai-blog-best-bulgarian-bloggers-grija-za-zdraveto-urinarna-grija-kamani-v-babrecite-organizirai.com8

bg Пиенето на вода е природно лекарство срещу всяка болест. Водата ни дава енергия, изпълва ни с живот и сила, кара ни да се чувстваме добре. Съществуват също и доказателства за благотворното влияние на водата при наличие на камъни и песъчинки в бъбреците.

Човек трябва да изхвърля миниму 1,5 л. вода на ден от организма си, за да го пречиства от токсините, а това означава, че трябва да пие дори повече – между 2 – 2,5 литра вода на ден в зависимост от сезона. А как да се насърчим да пием повече вода през деня, виж в една от предишните ми публикации тук.

gb1 Drinking water is a natural remedy against any disease. Water gives us energy, fills us with life and strength, and makes us feel good. There is also evidence of beneficial effects of water in the presence of stones and grit in the kidneys.

People should dispose of at least 1.5 l of water per day from their bodies to purify it from toxins, and that means they need to drink even more – between 2 and 2.5 liters of water per day depending on the season. To encourage yourself drinking more water during the day, check out one of my previous publications here.


bg 2/ Разнообразно хранене

gb1 2/ Diverse Nutrition

urinary-care-health-fitolyzin-polfharma-organizirai-blog-best-bulgarian-bloggers-grija-za-zdraveto-urinarna-grija-kamani-v-babrecite-organizirai.com5

urinary-care-health-fitolyzin-polfharma-organizirai-blog-best-bulgarian-bloggers-grija-za-zdraveto-urinarna-grija-kamani-v-babrecite-organizirai.com7

bg Спазването на балансиран хранителен режим е изключително важно за цялостното здраве на човек. Когато обаже имаш урологични проблеми, включително и камъни в бъбреците, трябва да избягваш:

– храните, съдържат твърде много сол и/или захар;

– млечните продукти, защото калцият благоприятства формирането на камъни в бъбреците;

– месо и яйца, като източник на протеини

Вместо това, обогати менюто си с много плодове и зеленчуци, които ще снабдят организма ти с фибри и витамини.

gb1 Keeping a balanced diet is extremely important for a person’s overall health. When you have urological problems, including kidney stones, you should avoid:

– foods containing too much salt and/or sugar;

– dairy products, because calcium favors the formation of kidney stones;

– meat and eggs as a source of protein

Instead, enrich your menu with lots of fruits and vegetables that will supply your body with fiber and vitamins.


bg 3/ Хранителни добавки

gb1 3/ Nutritional Supplements

urinary-care-health-fitolyzin-polfharma-organizirai-blog-best-bulgarian-bloggers-grija-za-zdraveto-urinarna-grija-kamani-v-babrecite-organizirai.com2

bg В началото на миналата седмицата имах въможност да се запозная с хранителната добавка Фитолизин, която ме изненада много приятно. Става въпрос за натурален продукт, който съдържа 9 билки (корени магданоз, семена сминдух, стръкове пача трева, коренища пълзящ пирей, листа бяла бреза, стръкове полски хвощ, корени девисил, стръкове златна пръчица, люспи лук) и 4 етерични масла (мускатна салвия, лютива мента, сладък портокал, бял бор). Фитолизин се произвежда от фармацевтичната компания „Полфарма“ и се препоръчва за лечение на по-малки камъни и песъчинки в бъбреците (под 6-7 мм диаметър), при профилактика след оперативно отстраняване на по-големи камъни, а също и при лечение на инфекции и възпалителни състояния на пикочните пътища.

Много се впечатлявам от лекарствени продукти, които са с чисти природни съставки. Този е точно такъв, а освен това има мултифункционално действие – диуретично, противовъзпалително, антисептично, салуретично, възстановяващо, спазмолитично и хипотензивно. Продуктът е под формата на паста, която се разтваря в топла вода и се пие. Въпреки, че може да се закупи без лекарско предписание, не пропускайте да се консултирате с вашия лекар, за да разберете дали е подходящ за вас.

gb1 At the beginning of last week I had the opportunity to meet the Fitolizyn nutritional supplement, which surprised me very pleasantly. It is a natural product that contains 9 herbs (parsley root, fenugreek seed, sprouts, creeping pyreroe rhizomes, white birch leaves, horsetail sprouts, roots devisil, golden stalks, onion flakes) and 4 essential oils (muscat sage , peppermint, sweet orange, white pine). Fitolizyn is manufactured by the pharmaceutical company “Polpharma” and is recommended for the treatment of smaller kidney stones (less than 6-7 mm diameter), prophylaxis after surgical removal of larger stones and also for the treatment of infections and inflammatory conditions of the urinary tract.

I am always very impressed with medicinal products with pure natural ingredients. And Phitolysin is such product, and also it has a multifunctional effect – diuretic, anti-inflammatory, antiseptic, saluretic, restorative, spasmolytic and hypotensive. The product is in the form of a paste which dissolves in warm water and it is for drink. Although it can be purchased without a prescription, be sure to consult with your doctor to find out whether it is suitable for you.

urinary-care-health-fitolyzin-polfharma-organizirai-blog-best-bulgarian-bloggers-grija-za-zdraveto-urinarna-grija-kamani-v-babrecite-organizirai.com

urinary-care-health-fitolyzin-polfharma-organizirai-blog-best-bulgarian-bloggers-grija-za-zdraveto-urinarna-grija-kamani-v-babrecite-organizirai.com3
Source: Fitolizyn brochure

bg 4/ Хигиена

gb1 4/ Hygiene

urinary-care-health-fitolyzin-polfharma-organizirai-blog-best-bulgarian-bloggers-grija-za-zdraveto-urinarna-grija-kamani-v-babrecite-organizirai.com6

bg Добрата хигиена има особено значение за уринарното здраве. Поради особеностите на женския организъм, дамите са по-изложени на риск от бактерии и инфекции. Ето защо, те трябва да избягват продължителен престой във вана или басейн, необходимо е редовно да сменят дамските превръзки и/или тампоните си по време на месечния цикъл, а също и редовно (поне на всеки 4 часа или по-често) да изпразват пикочния си мехур, за да не задържат токсини в тялото си.

gb1 Good hygiene is especially important for urinary health. Due to the specific features of the female organism, ladies are more at risk of bacteria and infections. Therefore, they should avoid prolonged stay in a bath or pool, they need to regularly change their pads and/or tampons during the period, and also regularly (at least every 4 hours or more) to empty their urinary system bladder to not keep toxins in their bodies.


bg 5/ Редовни изследвания

gb1 5/ Regular testing

urinary-care-health-fitolyzin-polfharma-organizirai-blog-best-bulgarian-bloggers-grija-za-zdraveto-urinarna-grija-kamani-v-babrecite-organizirai.com4

bg Както винаги съм казвала профилактиката е ключ към доброто здраве, затова поне веднъж годишно правете изследване на урината си. Важно е изследването да включва и микробиология, за да покаже наличието на бактерии, ако има такива.

gb1 As I have always said, prophylaxis is a key to good health, so you should do urine test at least. It is important that the test should include microbiology to show the presence of bacteria, if any.

urinary-care-health-fitolyzin-polfharma-organizirai-blog-best-bulgarian-bloggers-grija-za-zdraveto-urinarna-grija-kamani-v-babrecite-organizirai.com9

bg В заключение, искам да ви кажа, че тази публикация може да изглежда странно или дори абсурдно, поместена в блога ми. Но винаги съм казвала, че за проблемите трябва да се говори. Споделянето на опит и знанието за човешкото здраве са нещо важно, а обикновено хората проверяват първо в интернет, за да се осведомят.

*Не съм медицинско лице и не претендирам, че съм специалист на здравна тематика.

**Публикацията е в партньорство с „ПОЛФАРМА БЪЛГАРИЯ“

gb1 In conclusion, I would like to tell you that this post might seem odd or even absurd on my blog. But I have always said that the problems should be spoken. Sharing experiences and knowledge about human health is important, and people usually check first on the internet to get informed.

* I am not a medical person and I do not claim to be a health care specialist.

** The publication is in partnership with “POLFARMA BULGARIA”

Comment

See also