How I plan my day

2

1

bg Здравейте, приятели! Днес ще споделя с вас как управлявам всичките си задачи, срещи и задължения. Следвам
възможно най-опростен метод, за да не се превърне дори планирането в задача сама по себе си.

gb1 Hi, guys! Today I will share with you how I manage all of my tasks, appointments and obligations at all. I follow as simple as possible method, because I don’t want the planning to become another task itself.

2

bg Преди всичко, изберете си тефтер, органайзер или тетрадка. Помислете добре какъв искате да бъде размерът му. На пазара има толкова голям избор, че можете да пуснете мини тефтерче от 20 листа в чантата си или да изпозвате голям и дебел органайзер с формат А4. Помислете добре, дали ще го носите със себи си през деня, дали ще ви бъде твърде тежък, дали искате да има спирала. Изберете си десен, който подхожда на вашата същност – черна кожена подвързия, момичешки елементи и цветове, спортни коли, картонени корици, гланцови корици, брокатени страници. Изборът е огромен и зависи изцяло от вас! Ако ви допада тефтерът, който си изберете, то планирането става много по-приятно.

Аз използвам три отделни тефтерчета – един за блога, един на работното ми място и един за всичко останало. Розовият, показан на снимките, използвам за блога. В него правя списъци с идеи за статии, например:

 • Winter essentials;
 • По-добра 2017;
 • Кокос – декорация.

Така се подсещам какви идеи съм имала и не се напрягам да си спомня по-късно през деня. В крайна сметка, не може всичко на момента да бъде осъществено. Пък и някоя идея може да претърпи промяна и да бъде подобрена, разгърната.

gb1 Above all, choose a a notepad, organizer or notebook. Think about what is the size you want. There are so many choices on the market, so you can pick one little notepad with 20 pages or a big and thick organizer. Think twice if you will carry it with yourself during the day, if it will be too heavy or if you want it to have a spiral. Choose a pattern that suits your nature – black leather cover, girly elements and colors, sports cars, cardboard covers, glossy covers, brocade pages. The choice is huge and depends entirely on you! If you like your notebook, the planning will become much more enjoyable.

I use three different notebooks – one for my blog, one in my workplace and one for everything else. The pink one, displayed on the pictures, I use for the blog. I do lists of ideas for articles, for example:

 • Winter essentials;
 • Better 2017;
 • Coconut – decoration.

This reminds me what kind of ideas I’ve had and I’m not trying to remember later in the day. Not everything can instantly be realized. Also, an idea might be changed or improved later.

3

bg Записвам също и задачи, които трябва да изпълня в рамките на ден-два. Все пак, съм работещо момиче и не разполагам с много свободно време. Списъкът ми със задачи съдържа на пръв поглед елементарни дейности, които обаче следвам и изпълнявам една по една. Така си създавам план, който виждам. Визуализацията на задачите много ми помага да бъда по-организирана и последователна. Ето и пример за задачите, които си поставям всеки ден:

 • Да довърша публикацията за кокоса;
 • Да направя снимки на кокоса;
 • Да публикавам статията;
 • Да споделя във фейсбук страницата;
 • Да кача снимки на кокоса в Instagram.

Разбиването на задачите на отделни по-малки дейности ме прави по-продуктивна. Припомням си какво още ми остава да свърша, колко време биха ми отнели отделните задачи, начертавам си в каква последователност да ги изпълнявам.

gb1 I also white down tasks that must be completed within a day or two. However, I’m a working girl and I do not have much free time. My list of tasks contained at first look simple activities, but I follow and execute them one by one. So this is how I create a plan that I can see. Visualization of tasks much helps me to be more organized and consistent. Here are examples of the tasks that I set every day:

 • To finish the publication for the coconut;
 • To take pictures of the coconut;
 • To publish the article;
 • To share it in the facebook page;
 • To upload the pictures in Instagram.

Separating the tasks into smaller activities makes me more productive. I can see at any time what else I have to do, how long would it take me, I choose the sequence that I will perform them in.

4

bg На същия принцип планирам и задачите си на работното място. Използвам отделен тефтер, за да не смесвам работата с хобито си. Държа го отворен на бюрото си в офиса през целия ден и записвам постоянно. Отново, следвам списък със задачи, които си поставям през деня, например:

 • Да довърша обучение;
 • Да изпратя имейл със запитване;
 • Да се обадя на някого;
 • Да проверя някаква информация;
 • Да подготвя презентация;
 • Да изготвя отчет.

Това работи много успешно за мен. Записвам всяка задача още в момента, в който възникне. Така, дори и да не мога да свърша нещо веднага, по-късно през деня преглеждам списъка и  изпълнявам една по една задачите в зависимост от важността им. По този начин, никога не се оказва, че съм забравила да свърша нещо и не ми се налага да се „червя пред шефа“.

gb1 On the same principle I plan my tasks on the workplace. I use a separate notepad to not mix my work with my hobby. I keep it open on my desk in the office all day and I whrite everything down. Again, I follow a list of tasks that I set during the day, for example:

 • To finish a training;
 • To send an email;
 • To call someone;
 • To check some information;
 • To prepare a presentation;
 • To prepare a report.

This works very well for me. I write down every task in the moment of its arising. So, even if I can not do something right away, later in the day I can look at the list and perform one by one the tasks, depending on their importance. In this way, it never turns out that I forgot to do something and I do not have to “blush in front of the boss.”

6

bg В личен план нося в дамската си чанта джобен формат тефтерче. То е съвсем леко и компактно. Там си правя to-do листове, свързани с всичко останало, извън работата и блога ми. Примерни задачи, които си поставям, са:

 • Да купя мляко;
 • Да отида до банката;
 • Да пусна пералня;
 • Да си направя маникюр;
 • Да помисля за подарък за рожден ден на някого.

Изглежда сякаш това са напълно нормални ежедневни дейности, които няма шанс да забравиш, но не е така. В натоварен ден, ако нямаш списък който да следваш, може да се окаже, че пропускаш много елементарни задачи, като да пуснеш пералня, например. Да отложиш задача за следващ ден, не е решение, защото до утре списъкът вече ще е два пъти по-дълъг.

gb1 In a personal aspect, I bring in my purse a pocket size notebook. It’s quite light and compact. There I make to-do lists, related to everything else outside of work and my blog. Examples for tasks that I set are:

 • To buy milk;
 • To go to the bank;
 • To run the laundry machine;
 • To do my nails;
 • To think of birthday gift for someone.

It seems like these are completely normal daily activities with no chance to forget, but they are not. In a busy day, if you do not have a list to follow, it may turn out that you are missing many basic tasks, such as to turn on the laundry machine. To postpone a task for the next day, is not a solution, because tomorrow the list will be twice as long.

5

bg Цветните листчета с Париж са едно друго допълнение, с което организирам задачите си. Използвам ги, за да запиша нещо моментно, което ми е трудно да запомня – телефонен номер, регистрационен номер на автомобил, номер на застрахователна полица, някакъв друг идентификационен код и всякакви подобни други номера. След като изпълни своето предназначение, листчето заминава директно в кошчето. Ползвам ги в офиса, защото там прекарвам по-голямата част от времето си.

Тефтерът на снимките и цветната кутия с листчета съм си купила от Джъмбо на съвсем символични цени. Химикалът е на Parker и ми е подарък. Много си го харесвам и пиша с голямо удоволствие!

А вие как планирате деня си? Споделете в коментар дали изпозвате тефтер и какъв? Какво записвате вътре? Ще ми бъде интересно да разбера вие как планирате и подреждате деня си, за да не пропуснете нещо важно.

gb1 The colored notes with Paris pattern are another addition, which help me to organize my tasks. I use them to write something right in the moment, that it’s hard to remember – a phone number, a car registration number, an insurance policy number, some other identification code and any other similar numbers. After completing its purpose, the note goes right into the trash. I use them in the office because this is the place I spend most of my time.

The notebook and the colored box with notes, showed on the pictures, I’ve bought from “Jumbo” store at a very low price. The pen is by Parker and it was a gift for me. I very much like it and I write with a great pleasure every time!

And how do you plan your day? Share in the comment box down below, if you use a notebook and if yes, what kind of notebook you use? What do you write down inside it? It will be very interesting for me to understand how do you plan and organize your day to not miss something important.

Comment

See also