The Marie Kondo’s inspiring magic / Вдъхновяващата магия на Мари Кондо

13618081_10209085548883307_243594041_n-665x435

bg Най-накрая на българския пазар! Това е световно популярната книга на японката Мари Кондо – “Магията на подреждането” (The life-changing magic of tiding up).  Със своя положителен заряд и методичност, Кондо описва гениален и изключително прост начин да превърнем дома си в подредено място. Дори да смяташ, че е невъзможно да бъдеш подреден, този метод, категорична е Кондо, ще даде резултат!

gb1 Finally on Bulgarian market! This is the world bestseller “The life-changing magic of tiding up” by the Japanese Marie Kondo.  With its positive charge and methodical system, Kondo describes the genial and extremely simple way to turn your home into a tidy place. Even if you think it’s impossible to be ordered person, this method will work, says clearly Kondo!

13618081_10209085548883307_243594041_n

bg Тайната на т.нар. метод „КонМари“ се крие в две прости стъпки:

 • Изхвърли всичко в дома си, което не ти носи радост. Хващай всяка вещ поотделно и си задай въпроса „Носиш ли ми радост?“.
 • Определи място за всяка вещ. Всички неща, които нямат определени места, могат да предизвикат отново безпорядък.

Кондо казва също, че за да има ефект методът, следва задължително да се спазят някои основни правила:

 • Спазвай последователността дрехи, книги, хартии, разни, сантиметални вещи. В никакъв случай не започвай със снимки и спомени, защото ще се провалиш.
 • Недей да определяш места на вещите, преди да си сигурен, че си се отървал от тези, които не ти носят радост. Първо изхвърляй, после прибирай.
 • Не трупайте вертикални купчини, защото вещите отдолу остават забравени. Това важи и за дрехите.
 • Почистете всичко наведнъж, бързо и напълно. В противен случай ще се провалите.

„Методът КонМари ще промени живота ти“, убедена е японката. Подреждайки дома си, ти освобождаваш място за настоящето, обгръщаш се само с любими вещи и можеш ясно да съзреш какво наистина обичаш. Така отключваш промени и в начина си на живот. Както в личен, така и в професионален план, започваш да прилагаш принципите на метода – освобождаваш се от всичко излишно, което не обичаш, и даваш пространство на хората и преживяванията, които ти носят радост.

Определено вдъхновяваща, книгата на Мари Кондо те мотивира да започнеш веднага да поставяш в ред вещите и живота си. Препоръчвам на всеки, който е готов да предприеме промени.

gb1 The secret of the “KonMari” method is hidden in two simple steps:

 • Throw everything in your home that do not bring you joy. Take each item individually and ask yourself “Do you bring me joy?”.
 • Find a place for each item. All items that don’t have certain places could cause clutter again.

Kondo also said that there are some basic rules for the effectiveness of the method:

 • Follow the sequence clothing, books, papers, miscellaneous, nostalgic belongings. Do not start with pictures and memories because you will fail.
 • Do not define places of the items before you are sure that you got rid of those that do not bring you joy. First throw, then put in place.
 • Do not stack vertical piles because things underneath remain forgotten. This goes also for clothes.
 • Clean everything at once, quickly and completely. Otherwise you will fail.

“The method KonMari will change your life,” says the Japanese. Arranging home, you open space for present, surrounding yourself only with favorite things and you can clearly say what you really love. So you’re unlocking changes in your lifestyle. Both personally and professionally, you’re going to apply the principles of the method – you release yourself from everything useless, that you don’t love, and give space to people and experiences that bring you joy.

Definitely inspiring, the Marie Kondo’s book motivates you to start immediately to put your home and life in order. I recommend it to anyone who is ready to take changes.

 

Comment

See also